Zprávy redaktorů

Další aktivity v rámci sociální politiky obcí

Stalmach Ladislav 29.11.2015 00:00:00

I. díl

Přestože na mnohé aktivity sociální politiky obcí se žádné zákony nevztahují, obce je historicky udržují a často i dále rozšiřují.

Jedná se o různé společenské akce, které mají velký význam při udržování společenské sounáležitosti a při práci s některými ohroženými skupinami obyvatel.

Mezi takové akce patří například tzv. setkávání se seniory. Toto pravidelné, většinou každoroční setkávání představitelů obce s těmi nejstaršími, znamená často pro zvané jednu z mála příležitostí jak se sejít se svými vrstevníky, dozvědět se novinky z dění v obci a pocítit, že celá komunita si váží jejich zásluh z uplynulého života. Na těchto setkáních je důležité, aby jim bylo přítomno vedení obce, je vhodné, aby svou aktivitu při přípravě a průběhu projevili i všichni zastupitelé obce. Na setkáních se seniory dostává místní škola příležitost představit svůj kulturní program sestávající z písniček a různých scének. Je důležité, aby se zde senioři cítili co nejlépe, proto je třeba dbát na tepelnou pohodu v sále, na vhodné občerstvení a další kulturní program, v závěru dojde často i na tanec.

Podobně každoročně organizují obce tzv. „Vítání občánků“. V pravidelném termínu, v rámci slavnostního aktu, přivítá vedení obce rodiče nově narozených dětí a vyjádří jim poděkování za to, že přivedli na svět nového občánka obce a ujistí je, že i obec je připravena všemožně napomáhat rodině s výchovou jejich potomků. Mnohé obce tradičně rodiče obdarovávají pamětními dary, někdy finanční hotovostí. Při této příležitosti je také zvykem vítat nové žáčky prvních tříd, nebo se loučit se žáky, kteří v daném roce opouštějí školu.

Na většině obcí funguje, ne vždy pod tímto názvem, tzv. Sbor pro občanské záležitosti, který organizuje výše uvedené akce a také například navštěvuje občany při jejich významných životních jubileích. I připomínání narozenin starších občanů je významný přínos pro dobrou pohodu v obci. Staří občané, často s pohybovými problémy nemají tolik možností, jak se setkávat s lidmi a právě tyto aktivity, cíleně zaměřené na ně jsou velmi důležitou součástí sociální politiky obcí.

V souvislosti se vzájemným setkáváním občanů obce, je zde možné zmínit ještě jednu aktivitu, která se dnes využívá sporadicky a která je, pravděpodobně z důvodu konotací z minulých dob, opomíjená. Jedná se o brigády, které mohou napomoci nejen k rozvoji obce (např. výstavba dětského hřiště), ale které také slouží k významnému posilování vztahu občanů k jejich obci a k sobě navzájem.