Rok v obci (CZ.1.04/4.1.00/B6.00044)

Projekt realizovaný Sdružením místních samospráv České republiky v termínu 1. 7. 2014 – 30. 11. 2015 je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky.

Hlavním cílem projektu bylo podpořit starosty a místostarosty malých obcí, popsat nejčastější úskalí výkonu veřejné správy, identifikovat nejoptimálnější cesty odstranění nevyhovujícího stavu, nalézt nová, doposud neaplikovaná řešení problémů výkonu veřejné správy v území a následně především zvýšit informovanost starostů a místostarostů o rozsahu zákonných pravomocí, povinností, práv a odpovědnosti při výkonu funkce; zvýšit jejich kompetentnost, kvalitu řízení a rozhodování v klíčových agendách; prohloubit vazbu mezi výkonem veřejné správy na obcích 1. typu a veřejností.

Výstupy projektu:

A) Studie individuálních schopností starostů v obcích 1. typu  

Studie byla zpracována formou spolupráce odborného dodavatele a metodiků projektu na základě výstupů úvodních diskuzních seminářů a dotazníkového šetření, kterého se zúčastnilo 1 052 respondentů (starostů a místostarostů obcí 1. typu). Studie se skládá z analytické části, komparativní, syntetické a návrhové části, dále konceptu řešení ve vazbě na předkládaný projekt. Poslední částí studie je příloha č. 1 - písemný podklad pro manuál Rukověť starosty.

B) Koncepční návrh legislativních řešení pro usnadnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v prostředí obcí 1. typu

Materiál je zpracovaný na základě monitoringu dosavadních strategických, koncepčních a jiných dokumentů, které si v minulosti kladly za cíl reformovat veřejnou správu, dále na zhodnocení dopadů a reálných výsledků těchto dokumentů a konzultací se zástupci ústředních orgánů státní správy.
Materiál obsahuje rešerši aktuálních norem a předpisů, které jsou součástí právního řádu ČR. Na základě výstupních dat a šetření mezi starosty byl vypracován soubor legislativních návrhů (např. pozměňovací návrhy) a to včetně stručných důvodových zpráv. Koncepční návrh legislativních řešení pro usnadnění a zefektivnění výkonu veřejné správy v obcích 1. typu byl v listopadu 2015 předán do Poslanecké sněmovny ČR.

C) Rukověť starosty

Manuál Rukověť starosty vychází ze Studie a také z Konceptu legislativních změn. Velkou měrou byla do jejího zpracování zapojena cílová skupina – starostové menších obcí.

Publikace je ve spolupráci s odborníky "ušita" přesně na míru starostům obcí 1. typu. Z praktických důvodů je rozdělena do tří částí. První část nazvaná Práva a povinnosti je zaměřena na popis třinácti oblastí, se kterými se starosta nejčastěji setkává. Druhá část obsahuje deset typických postupů pro řešení deseti problémů, se kterými se může starosta obce při své práci setkat. Poslední, třetí část Rukověti starosty zahrnuje vzory a formuláře různých správních aktů, smluv, vyjádření či sdělení.

Publikace byla na konci projektu distribuována na všechny obce 1. typu.

D) Zavedení inovativní služby a aplikace Online-hlídač termínů a úkolů pro starosty

Aplikace pro chytré telefony a tablety upozorňující na blížící se termín pro splnění určité povinnosti. Konkrétní upozornění je možné doplnit o popis události, odkazy na získání dalších informací, přílohy, apod. Přístup do aplikace je umožněn zaregistrovaným uživatelům (starostové, zastupitelé, orgány veřejné správy. Je zajištěn i offline provoz aplikace, kdy se aplikace při připojení na síť automaticky sesynchronizuje.

E) Vytvoření a správa informačního portálu "Rok v obci“ ve formě on-line rádce

Inovativně pojatý web, kde starostové, místostarostové a další aktéři veřejné správy v obcích cílové skupiny naleznou:

a) zprávy redaktorů - aktuální přehledně členěnou legislativu (13 tematických oblastí, v souladu s Rukovětí) potřebnou pro efektivní výkon veřejné správy,

b) právní poradnu,

c) online pomocník vydávání správních rozhodnutí "na míru",

d) praktický rozcestník směrem k dalším příkladům dobré praxe,

e) online hlídač termínů,

f) kalendář akcí a online přihlašování,

g) kompletní představení a publicita projektu,

h) nástroj pro rychlé vyplňování dotazníků,

i) nástroj pro rychlé zjišťování názoru starostů na konkrétní problém, případně možnost hlasování o konkrétní věci (například podpoře konkrétního záměru).

Další informace o projektu: http://www.esfcr.cz/projekty/rok-v-obci