Zprávy redaktorů

Účetnictví obcí


Rozpočtové provizorium
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

V průběhu rozpočtového procesu se můžeme setkat se situací, kdy před 1. lednem rozpočtového roku není schválen rozpočet. Nebude-li rozpočet schválen p


Rozpočet obce
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Nejdůležitější krátkodobý plánovací dokument, podle kterého obec hospodaří je rozpočet.


Příjmy a výdaje rozpočtu
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Rozpočet obce musí být úplný a transparentní, musí v něm být zachyceny veškeré příjmy a výdaje obce aktuálního kalendářního roku včetně závazných ukaz


Tvorba a schvalování rozpočtu
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Samotný proces vedoucí ke schválení rozpočtu lze rozdělit do několika etap. Přesný postup vytváření a schvalování rozpočtu není v zákoně definován, pr


Změny rozpočtu
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Každá obec musí hospodařit v souladu se svým schváleným rozpočtem. Povinně také vykonává kontrolu svého hospodaření a kontrolu hospodaření jím zřízen


Rozpočtová skladba
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

V souladu s rozpočtovou zásadou úplnosti a jednotnosti je v celé rozpočtové soustavě zavedeno jednotné členění všech příjmů a výdajů podle různých hle


Závěrečný účet
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Po skončení účetního období, po uzavření veškerých účetních knih i celého hospodaření rozpočtového roku následují další etapy rozpočtového procesu. Je


Účetní závěrka
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

S pojmem účetní závěrka se setkáme v oblasti účetnictví velice často. Mluvíme-li o účetní závěrce, myslíme tím souhrn účetních výkazů za dané období.


Účetní závěrka - výkazy
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Hlavní funkcí výkazů rozvaha, výkaz zisku a ztrát, příloha je poskytnutí informací o stavu majetku, vlastního jmění, dluzích i výsledku hospodaření úč


Schvalování účetní závěrky obcí (1. část)
Účetnictví obcí
Gregorová Jiřina 27.10.2015

Schvalování účetních závěrek ve vybraných účetních jednotkách upravuje Vyhláška č. 220/2013 Sb., která stanoví požadavky na organizaci schvalování úč