Zprávy redaktorů

21. Regionální rozvoj

Bartoněk Josef 10.11.2015 12:25:07

regiony, rozvoj, strategie

  1. Regionální rozvoj

 

Regionální rozvoj je proces, který vede ke zvyšování životní úrovně a kvality života obyvatel a kvality životního prostředí daného regionu, k jeho konkurenceschopnosti a vyrovnávání regionálních rozdílů. Tento proces by měl být sice dynamický, ale zároveň harmonický a vyvážený.

Podmínky pro rozvoj jednotlivých regionů jsou v každém z nich rozdílné, někdy i značně rozdílné. Z podmínek nejsilněji ovlivňujících potenciál rozvoje jednotlivých regionů je třeba jmenovat geografickou polohu regionu, stav životního prostředí, přírodní podmínky a zdroje, dopravní dostupnost, infrastrukturní vybavení a zejména sociálně-ekonomickou situaci a předpoklady, mezi něž lze zařadit vzdělanost obyvatel, výši jejich příjmů, míru nezaměstnanosti, konkurenceschopnost soukromého sektoru, ale také třeba úroveň a dostupnost zdravotní péče apod.

Tyto konkrétní podmínky musí respektovat jednotliví aktéři pracující na rozvoji regionu a musí z nich vycházet při plánování, řízení a realizaci regionálního rozvoje.

Ačkoliv je samotný proces region od regionu odlišný a podílí se na něm velké množství různých aktérů, přece není zajišťování regionálního rozvoje živelné. Právě v koncepčním přístupu, koordinaci a spolupráci spočívá kvalita a úspěšnost rozvoje. Jeho legislativní rámec

je dán zákonem č. č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje. Je třeba říct, že tato zákonná úprava již léty zastarala a neodpovídá současnému prostředí, možnostem a podmínkám, za kterých je regionální rozvoj v České republice realizován.

Uvedený zákon stanoví, že základním nástrojem regionální politiky České je Strategie regionálního rozvoje České republiky, za kterou odpovídá Ministerstvo pro místní rozvoj. V aktuální strategii, zpracované na období 2014–2020 jsou určeny prioritní oblasti a priority regionálního rozvoje:

1 - Regionální konkurenceschopnost

Priorita 1: Využití potenciálu rozvojových území

Priorita 2: Rozvoj klíčové infrastruktury nadregionálního významu

Prioritní oblast 2 - Územní soudržnost

Priorita 3: Zkvalitnění sociálního prostředí rozvojových území

Priorita 4: Vyvážený rozvoj stabilizovaných území

Priorita 5: Oživení periferních území

Prioritní oblast 3 - Environmentální udržitelnost

Priorita 6: Ochrana a udržitelné využívání zdrojů v regionech

Priorita 7: Ochrana přírody a krajiny, kvalitní a bezpečné prostředí pro život

Prioritní oblast 4 - Veřejná správa a spolupráce

Priorita 8: Zkvalitnění institucionálního rámce pro rozvoj regionů

Priorita 9: Podpora spolupráce na místní a regionální úrovni

 

 

Josef Bartoněk