Zprávy redaktorů

Vzdělávání pro budoucnost

Halada Petr 25.10.2015 08:52:12

Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy České republiky na období 2015-2020

Hlavní myšlenkou Dlouhodobého záměru je vzdělávání pro budoucnost.

Společnost současné doby je společností rychlých změn (technologických, ekonomických, společenských a environmentálních). Je třeba počítat s tím, že cíle a obsah vzdělávání bude třeba budoucím trendům výrazněji přizpůsobit, připravit školy (pedag. personál i materiální zázemí) na přístup ke vzdělávání, které bude schopno průběžně se inovovat a v daleko větší míře reagovat na změny společnosti.

 

 • Rozvíjet znalosti, dovednosti, postoje a hodnoty potřebné pro vytváření udržitelné budoucnosti jako vyváženého ekonomického, sociálního a environmentálního rozvoje společnosti.
 • Podporovat rozvoj aktivního občanství, participaci v občanské společnosti, vzdělávat k toleranci, vzájemnému respektu a demokratickým hodnotám.
 • Přizpůsobovat výuku novým trendům sdílení informací, zapojovat moderní technologie do vyučování, rozvíjet kompetence žáků v oblasti práce s informacemi a s digitálními technologiemi –informatické myšlení, digitální vzdělávání.
 • Vytvářet základ pro dlouhodobou uplatnitelnost absolventů škol na trhu práce.
 • Upevňovat postoj a rozvíjet aktivity vedoucí ke zdravému životnímu stylu.

 

Tendence, principy, zásady

 • Snižovat nerovnosti ve vzdělávání
 • Každému žákovi umožnit maximálně rozvinout jeho vlastní potenciál, zajistit výuku, ve které jsou výsledky vzdělávání co nejméně ovlivňovány faktory, které nemůže jedinec ovlivnit.
 • Zajistit podporu dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, s různými formami znevýhodnění.
 • Na řešení problémů spojených se školním neúspěchem, rizikovým chováním a speciálním vzděláváním spolupracovat s pedagogicko-psychologickými pracovníky.
 • Umožnit žákům pracovat v heterogenních skupinách, omezovat vnější diferenciace (specializované školy).
 • Zajistit genderovou rovnosti ve vzdělávání, odstraňovat zažité stereotypní myšlení a předsudky o mužských a ženských rolích v přípravě na povolání vhodná pro ženy a muže.
 • Posilovat motivaci k učení v průběhu celého života, ochotu doplnit si vzdělání, zvýšit či rozšířit kvalifikaci.
 • Využívat moderní technologie ve vyučování.
 • Využívat pro zkvalitnění vzdělávání a rozvoje nadání žáků spolupráci školních a mimoškolních subjektů v regionu v oblasti zájmových aktivit a to i pro žáky s potřebou podpůrných opatření.

 

Obsah, kurikulum

 

Dlouhodobý záměr vzdělávání iniciuje vytvoření mechanismů, které umožní pružnější změny a úpravy školních vzdělávacích programů, jejich inovovatelnost a posouzení účinnosti (výsledků) vzdělávání.

Bude nutné v současném RVP jasněji vymezit cíle a zejména výstupy vzdělávání (úrovně očekávaných výstupů učení). Dlouhodobý záměr vzdělávání předpokládá, že bude třeba v budoucnu častěji měnit obsahy učiva, přizpůsobovat je měnícímu se hospodářskému i společenskému prostředí. Větší váhu dává rozvoji matematické, čtenářské a přírodovědné gramotnosti, rozvoji obecných kompetencí a technickým oborům včetně řemeslné manuální zručnosti.

 

Akcent, vzdělávací priority

Akcent dlouhodobého záměru pro období let 2015 – 2020 je na vzdělávání pro budoucnost, vzdělávání pro udržitelný rozvoj.