Zprávy redaktorů

Školní řád

Halada Petr 25.10.2015 08:51:01

Jak projednávat a co by měl obsahovat školní řád

Kompetence k vydání školního řádu je zákonem č. 561/2004 Sb. (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů svěřena výslovně řediteli školy. Tuto kompetenci je však vždy nutno pojímat v souvislosti s ustanovením § 168 odst. 1 písmena c) školského zákona, podle kterého školní řád schvaluje školská rada, s výjimkou škol, u kterých se školská rada nezřizuje. Školská rada také může navrhovat změny školního řádu. Dle ustanovení § 164 odstavce 2, podle kterého ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, pak při svém rozhodování k názorům pedagogické rady přihlédne. O schválení školního řádu rozhodne školská rada do jednoho měsíce od jeho předložení ředitelem školy. Pokud školská rada školní řád neschválí, ředitel školy ho předloží k novému projednání do jednoho měsíce a tohoto jednání se již musí zúčastnit zřizovatel školy. Není–li školní řád schválen ani při opakovaném projednávání, nebo pokud ho školská rada neprojedná do jednoho měsíce od jeho předložení ředitelem školy, rozhodne o dalším postupu bez zbytečného odkladu zřizovatel školy.       

Školský zákon ukládá řediteli školy povinnost zveřejnit vydaný školský řád na přístupném místě ve škole, zde může jít o formu tištěnou nebo elektronickou. Se školským řádem, s jeho obsahem, musí být prokazatelně seznámeni zaměstnanci a žáci školy.

Struktura školního řádu by měla být v souladu se školským zákonem a školní řád by měl obsahovat tato témata:

  • podrobnosti k výkonu práv a povinností dětí, žáků a jejich zákonných zástupců ve škole (§ 30 odstavec 1, písmeno a) školského zákona). Jedná se například o rodičovskou odpovědnost, podmínky úplaty
  • podrobnosti o pravidlech vzájemných vztahů se zaměstnanci ve škole (§ 30 odstavec 1 písmeno a) školského zákona). Jedná se například o pravidla vzájemné úcty, respektu a důstojnosti, stanovení pravidel v případě nevhodného chování
  • provoz a vnitřní režim školy (§ 30 odstavec 1 písmeno b) školského zákona). Jedná se například o dohled nad žáky v případě přestávek, provoz mateřské školy, pravidla vstupu osob do budovy školského zařízení,
  • podmínky v zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a žáků a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí. (§ 30 odstavec 1 písmeno c) školského zákona) Jedná se zejména o úrazy, bezpečnost a ochranu zdraví, podmínky bezpečného chování v pracovnách a odborných učebnách, podmínky bezpečnosti při hodinách tělesné výchovy, podmínky bezpečnosti při aktivitách konaných mimo školu, prevence před šířením infekčních nemocí, prevence a řešení šikany, zákaz vnášení věcí a látek ohrožujících bezpečnost a zdraví a podmínky pro vnášení a nakládání s běžnými věcmi, které přímo nesouvisejí s vyučováním – mobily, cennosti, jízdní kola.        
  •