Zprávy redaktorů

Strategie vzdělávací politiky České republiky

Halada Petr 25.10.2015 08:49:32

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 a z ní vyplývající oblasti a témata podporovaná v rámci OPVVV

Smysl vzdělávání je v ŠVP definován jako osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života, udržování a rozvoj kultury jako soustavy sdílených hodnot, rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro demokratické vládnutí a přípravu na pracovní uplatnění (rozvoj základních znalostí, dovedností, schopností a postojů včetně kompetencí k celoživotnímu učení, rozvoj gramotností s důrazem na gramotnost čtenářskou a matematickou).

 • Osobnostní rozvoj přispívající ke zvyšování kvality lidského života
 • Rozvoj aktivního občanství vytvářející předpoklady pro solidární společnost, udržitelný rozvoj a demokratické vládnutí
 • Získání základu pro dlouhodobou uplatnitelnost na trhu práce
 • Podpora polytechnické vzdělanosti
 • Rozvíjení kompetencí ke zdravému životnímu stylu
 •  

Kurikulum

Strategie iniciuje částečné přepracování RVP, navrhuje lépe definovat cíle a jednoznačněji stanovit a popsat výstupy vzdělávání tak, aby obé bylo srozumitelné jak učitelům, tak rodičům, případně zřizovatelům a veřejnosti. Cíle/výstupy vzdělávání by měly zahrnout jak úroveň dosažených znalostí, tak popis očekávané úrovně širších dovedností. Výstupy nastavit tak, aby všichni žáci dosáhli alespoň základní společné úrovně znalostí a dovedností.

Tendence, principy, zásady

 

Rovné příležitosti ve vzdělávání

 • Zajistit podporu žákům s různými formami znevýhodnění a specifickými vzdělávacími potřebami
 • Umožnit žákům pracovat v heterogenních skupinách (inkluze), diferencovat výuku, omezovat vyčleňování na základě kognitivních schopností do tříd a škol s náročnějším, respektive méně náročným kurikulem (zaměřit se na sociálně vyloučené lokality).
 • Využívat aktuální výsledky lidského poznání, vycházet vstříc dlouhodobým potřebám společnosti a trhu práce, např. uplatnění digitálních technologií podporovat zájmové vzdělávání a jeho vazby na formální vzdělávání, využít ve větší míře potenciál neformálního vzdělávání pro děti ohrožených školním neúspěchem a jinak znevýhodněné děti.
 • Při řešení problémových situací – poruchy učení a chování spolupracovat s pracovníky pedag. psychologických pracovišť. Poskytovat podporu žáků ohrožených školním neúspěchem.
 • Koncipovat hodnocení žáků tak, aby mělo pozitivní dopad na procesy učení, tedy aby poskytovalo kvalitní zpětnou vazbu žákům, rodičům, učitelům a školám k dosahování všech důležitých vzdělávacích cílů, sledování individuálního pokroku a podporovalo sebereflexi a sebehodnocení.
 • Dát větší váhu motivaci k učení, a to zejména motivaci k celoživotnímu vzdělávání.

 

Akcent, vzdělávací priority

 

 • podpora kvalitě vzdělávání
 • uplatnění principu rovných příležitostí, maximální rozvinutí potenciálu každého žáka

 

 • podpora celoživotnímu vzdělávání