Zprávy redaktorů

Školská rada

Halada Petr 25.10.2015 08:47:46

Školská rada a její funkce v regionálním školství

Seznamte se základními principy fungování školské rady, která je při základních, středních a vyšších odborných školách zřizována podle § 167 zákona 561/2004 Sb., školský zákon. Často se setkáváme s názorem, že školská rada je zbytečná a vedení školy obtěžuje. S tímto názorem však nemohu souhlasit. Školská rada a její vliv na dění ve školském zařízení je velmi důležitá, ale přirozeně prvotně závisí na kvalitním personálním obsazení. Proto se domnívám, že výběr členů školské rady by měl být stejně precizní jako výběr ředitele příspěvkové organizace. Pak bude školská rada pro školu opravdovým přínosem a ne obtížným přívažkem.        

Školská rada je orgán školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků, zletilým žákům a studentům, pedagogickým pracovníkům školy, zřizovateli a případně dalším osobám podílet se na správě školy.

Školskou rady zřizuje zřizovatel a ten zároveň musí stanovit počet jejích členů a vydává školský řád. Třetinu členů školské rady jmenuje zřizovatel /tam kde je zřízena rada obce, jmenuje členy školské rady rada, kde není zřízena, jmenuje členy školské rady starosta obce/ třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků, třetinu volí pedagogičtí pracovníci školy. Ředitel školy nemůže být členem školské rady, ale zajišťuje řádné uskutečnění voleb do školské rady v souladu s volebním řádem a svolává první jednání školské rady po volbě. Důležitým faktem také je, že pedagogický pracovník školy nemůže být do školské rady zvolen za zřizovatele nebo za zástupce žáků.

Funkční období členů školské rady jsou tři roky. Na prvním zasedání schválí školská rada svůj jednací řád a zvolí si svého předsedu, který svolává další jednání. Každého jednání školské rady je povinen se zúčastnit ředitel školy nebo jím pověřený zástupce.

   Povinnosti školské rady:

  • schvaluje výroční zprávu o činnosti školy
  • vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů a k jejich následnému uskutečňování
  • schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny
  • schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků
  • podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy
  • projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke zlepšení hospodaření
  • projednává inspekční zprávy České školní inspekce
  • podává návrh na vyhlášení konkurzu na ředitele školy
  • podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní správu ve školství a dalším orgánům státní správy

Ředitel školy je povinen umožnit školské radě přístup k informacím o škole, zejména k dokumentaci školy. Informace chráněné podle zvláštních právních předpisů /zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů/ poskytne ředitel školy školské rady pouze za podmínek stanovených těmito zvláštními právními předpisy. Není tím však dotčeno poskytování informací podle zákona o svobodném přístupu k informacím.