Zprávy redaktorů

Rámcově vzdělávací program - RVP

Halada Petr 25.10.2015 08:46:28

Co přináší do českého školství rámcově vzdělávací program, jaké jsou jeho cíle a obsah

Základní vzdělávání v pojetí RVP má žákům pomáhat utvářet a postupně rozvíjet klíčové kompetence a poskytnout jim spolehlivý základ všeobecného vzdělání orientovaného zejména na situace blízké životu a na praktické jednání. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení, kompetence k řešení problémů, kompetence komunikativní, kompetence sociální a personální, kompetence občanské, kompetence pracovní.

Základní vzdělávání usiluje o naplňování těchto cílů:

 • Osvojit si strategie učení, získat motivaci pro celoživotní učení
 • Podněcovat žáky k tvořivému myšlení, logickému uvažování a k řešení problémů
 • Vést žáky k všestranné, účinné a otevřené komunikaci
 • Rozvíjet u žáků schopnost spolupracovat a respektovat práci a úspěchy vlastní i druhých

 

 • Rozvíjet osobnostní, sociální a občanské kompetence
 • Učit žáky aktivně rozvíjet a chránit fyzické i duševní zdraví a být za ně odpovědný
 • Poznávat a rozvíjet vlastní schopnosti v souladu s reálnými možnosti a uplatňovat je spolu s osvojenými vědomostmi a dovednostmi při rozhodování o vlastní životní profesní orientaci

 

Obsah, kurikulum

Vzdělávací obsah základního vzdělávání je v RVP  rozdělen do devíti vzdělávacích oblastí.

 • Jazyk a jazyková komunikace (Český jazyk a literatura, Cizí jazyk, Další cizí jazyk)

 

  • Matematika a její aplikace (Matematika a její aplikace)
  • Informační a komunikační technologie (Informační a komunikační technologie)
 • Člověk a jeho svět (Člověk a jeho svět)
 • Člověk a společnost (Dějepis, Výchova k občanství)
 • Člověk a příroda (Fyzika, Chemie, Přírodopis, Zeměpis)
 • Umění a kultura (Hudební výchova, Výtvarná výchova)

 

 • Člověk a zdraví (Výchova ke zdraví, Tělesná výchova)
 • Člověk a svět práce (Člověk a svět práce) 

V jednotlivých oblastech je charakterizován obsah, vymezeny cíle, očekávané výstupy a učivo. Učivo je strukturováno do jednotlivých tematických okruhů (témat). Obsah učiva má být propojen s klíčovými kompetencemi. Vzdělávací obsah jednotlivých vzdělávacích oborů si každá škola sama rozčlení do vyučovacích předmětů a rozpracuje do  učebních osnov tak, aby z nich bylo patrné, že prostřednictvím výuky jednotlivých témat se u žáků rozvíjejí klíčové kompetence. Kromě vzdělávacích oblastí jsou do  rámcového programu a následně do školních programů vložena tzv. průřezová témata, to je témata, která „nemají svůj předmět“, ale mají být smysluplně začleněna do výuky témat základních devíti oblastí:

Jako příloha RVP (ŠVP) jsou vloženy Standardy pro základní vzdělávání.

 

Tendence, principy, zásady

 • Zohledňovat při dosahování cílů základního vzdělávání potřeby a možnosti žáků 
 • Uplatňovat individualizaci výuky podle potřeb a možností žáků a využívat diferenciaci výuky
 • Vytvářet širší nabídku povinně volitelných předmětů pro rozvoj zájmů a individuálních předpokladů žáků
 • Vytvářet příznivé sociální, emocionální i pracovní klima školy a třídy
 • Prosadit změny v hodnocení žáků směrem k průběžné diagnostice, individuálnímu hodnocení jejich výkonů a širšímu využívání slovního hodnocení
 • Zachovávat co nejdéle ve vzdělávání přirozené heterogenní skupiny žáků a oslabit důvody k vyčleňování žáků do specializovaných tříd a škol
 • Zvýraznit účinnou spolupráci se zákonnými zástupci žáků

  Rámcový vzdělávací program dává akcent na rozvoj klíčových kompetencí, což je souhrnný výraz pro vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobní rozvoj a uplatnění absolventů škol ve společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Získané klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat vzdělávací obsah i vzdělávací aktivity. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.
 • Akcent, vzdělávací priority Rámcový vzdělávací program dává akcent na rozvoj klíčových kompetencí, což je souhrnný výraz pro vědomosti, dovednosti, schopnosti, postoje a hodnoty důležité pro osobní rozvoj a uplatnění absolventů škol ve společnosti. Jejich výběr a pojetí vychází z hodnot obecně přijímaných ve společnosti a z obecně sdílených představ o tom, které kompetence přispívají ke spokojenému a úspěšnému životu a k posilování funkcí občanské společnosti. Smyslem a cílem vzdělávání je vybavit všechny žáky souborem klíčových kompetencí na úrovni, která je pro ně dosažitelná, a připravit je tak na další vzdělávání a uplatnění ve společnosti. Získané klíčové kompetence tvoří základ pro celoživotní učení, vstup do života a do pracovního procesu. Klíčové kompetence jsou multifunkční, mají nadpředmětovou podobu. K jejich utváření a rozvíjení musí směřovat vzdělávací obsah i vzdělávací aktivity. V etapě základního vzdělávání jsou za klíčové považovány: kompetence k učení; kompetence k řešení problémů; kompetence komunikativní; kompetence sociální a personální; kompetence občanské; kompetence pracovní.