Zprávy redaktorů

Předpokládaná opatření a podpora státu novým trendům a záměrům ve vzdělávání

Halada Petr 25.10.2015 08:43:37

Stát se bude snažit novým vzdělávacím trendům a záměrům vytvořit podmínky a finanční i kapacitní podporu. Jak?

V oblasti vzdělávacího kurikula (RVP, ŠVP)

Jasněji vymezit cíle a výstupy vzdělávání (popisy očekávaných úrovní znalostí, dovedností a postojů), aby byly srozumitelné pro učitele, rodiče, zřizovatele i veřejnost. Chce v období let 2015 – 2020 podporovat hlavně matematické, jazykové, polytechnické (přírodovědné) vzdělávání včetně rozvoje manuální zručnosti, rozvoj klíčových dovedností s důrazem na ICT, schopnost celoživotně se učit, být aktivním a angažovaným členem občanské demokratické společnosti. Dlouhodobý záměr pak deklaruje podporu výchovy a vzdělávání pro budoucnost, vzdělávání k udržitelnému rozvoji.

V oblasti hodnocení

Zkvalitnit systém hodnocení úrovně vzdělávání. Vyhotovit nabídku hodnotících (testových) nástrojů primárně postavených na elektronické bázi. Monitorovat rizika použití těchto nástrojů, eliminovat případné nežádoucí dopady na vzdělávací systém. Omezovat hodnocení, jehož výstupem mohou být žebříčky škol bez kontextových informací. Zajistit spravedlivé hodnocení úrovně škol – zohlednit podmínky, které škola nemůže ovlivnit (charakteristika regionu - demografická a sociálně ekonomická, atraktivita regionu a dostupnost kvalitních pedagogů, materiální podmínky, finanční podmínky, složení žáků školy). Rozvíjet evaluační nástroje, které poskytují informace o všech (nejen vědomostních) výsledcích učení. Zajistit větší srovnatelnost sumativního hodnocení žáků. Vytvořit nástroje pro autoevaluaci škol a metodickou podporu pro využívání nástrojů a vyhodnocování výsledků. Zajistit individuální podporu učitelům, aby dokázali reflektovat vlastní práci, využívat hodnotící nástroje a vyhodnocovat výsledky, sledovat posun výsledků učení každého žáka. Na základě zjištěných dat pak proměňovat a zkvalitňovat výuku.

 

Učitelská profese Zlepšit podmínky pedagogickým pracovníkům, zvyšovat atraktivitu profese učitele a studijních programů vysokých pedag. škol. Vypracovat nový koncept odměňování učitelů na základě splněných kariérních podmínek.

 

Postavení a příprava ředitelů škol

Zefektivnit způsob vstupního vzdělávání ředitelů. Dokončit standard ředitele, zvolit efektivní způsob výběru nejvhodnějších kandidátů na funkci ředitele, umenšit jeho povinnosti spojené s materiálním a technickým zajištěním chodu školy.

Další vzdělávání pedagogů

Zajistit kvalitní a dostupnou nabídku dalšího vzdělávání. Více se zaměřit na individuální kolegiální podporu učitelům přímo ve školách při výuce konkrétních témat. Podpořit předávání zkušeností a znalostí prostřednictvím mentorů (externích i z řad učitelů spolupracujících škol), podporu založenou na reflexi vlastní pedagogické činnosti pod odborným vedením. Vymezit pozici mentora pro učitele, kteří dosáhli zdatnosti v některé profesní oblasti (bez ohledu na věk nebo délku praxe) a mají předpoklady k pedagogickému vedení kolegů. Vytvořit systém rozvoje mentorských dovedností pro pedagogy. Podporovat efektivní formy vzájemného sdílení zkušeností. Koordinovat aktivity MŠMT cílené na vzdělávání učitelů se zpětnou vazbou z ověřování aktivit v praxi. Zkvalitnit úroveň „školitelů“(mentorů, lektorů) pro oblast matematické, jazykové, přírodovědné gramotnosti a pro rozvíjení klíčových dovedností (komunikační, kooperativní, ICT...). Podporovat provázanost formálního a neformálního vzdělávání.

Kariérní systém, standardy učitele

Zavést kariérního systém pro učitele a ředitele škol, který bude pobídkou zdokonalovat se podle transparentních a účelně stanovených standardizovaných pravidel a bude provázán s motivujícím systémem hodnocení a odměňování.

Dokončit standard profese učitele, který popíše nejdůležitější aspekty kvalitní práce pedagogického pracovníka a provázat ho s průběžným formativním hodnocením učitelů s cílem dopomáhat zlepšování jejich pedagogické práce.

Dokončit návrh kariérního systému pro učitele a pilotně ověřit všechny jeho prvky (práce s profesními portfolii učitele, hodnocení, vzdělávání). Zpracovat návrh postupné plošné implementace kariérního systému na základě zkušeností z pilotního ověření a dalších podnětů a zajistit jeho uskutečnění.

Počáteční vzdělávání učitelů

Zkvalitnit a modernizovat vzdělávání učitelů na VŠ. Kromě odpovídající teoretické odborné a didaktické přípravy významně posílit přímou průpravnou pedagogickou praxi přímo ve školách za asistence zkušených pedagogů.

Zkvalitnit poskytování pedagogicko-psychologických služeb Vytvořit síť spolupracujících pedagogicko- psychologických pracovníků na podporu výchovy a vzdělávání včetně služeb poskytovaných žákům, rodičům a učitelům přímo na školách (školní psycholog). Poradenské služby ve školách budou hlavně zaměřeny na:

    1. prevenci školního neúspěchu,
    2. práci se třídou, na prevenci rizikového chování,
    3. poskytování kariérového poradenství,
    4. spolupráci se zákonnými zástupci žáků,
    5. na podporu pedagogů.

Rozšířit nabídku služeb speciálně pedagogických center (dále jen „SPC“), aby byla lépe zajištěna spolupráce s rodiči a učiteli integrovaných žáků v rodině či ve škole. V této souvislosti bude třeba personálně posílit jednotlivá SPC (zejména o speciální pedagogy).

V souvislosti s aktualizací Akčního plánu bude v oblasti poskytování poradenských služeb a přesnější, kvalitnější diagnostiky kladen důraz hlavně na přechod od diagnostiky zaměřené primárně na zjišťování konkrétní diagnózy k diagnostice zaměřené na zjišťování míry podpory, kterou žák potřebuje při vzdělávání a navrhování konkrétních podpůrných opatření.

Vydefinovat stupně podpůrných opatření a vytvoření Katalogu podpůrných opatření pro žáky, u kterých charakter jejich obtíží vyžaduje úpravy v procesu jejich vzdělávání.

Podporováno posílení školních poradenských pracovišť (např. zavedení povinného kvalifikačního studia výchovného poradce, větší počet školních psychologů – u menších škol sdílením s větší školou, dále skutečné metodické vedení ze strany pedagogicko-psychologických poraden).

 

Rovné příležitosti ve vzdělávání, inkluze

Podporovat individuální integraci dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a různými formami znevýhodnění do běžných škol s důrazem na lokality se sociálně vyloučenými skupinami občanů.

Podpora inkluzivního vzdělávání uplatňováním podpůrných opatření včetně zajištění financování. Věnovat zvýšenou pozornost kvalitě asistenčních služeb ve vzdělávání. Zkvalitnit péči o nadané žáky v běžné škole. Nenavyšovat vnější diferenciaci do škol a tříd žáků se vzdělávacími problémy a žáků mimořádně nadaných.

 

Provázanost vzdělávání s trhem práce Podporovat badatelsky orientované vzdělávání, podnikavost a iniciativu, polytechnické vzdělávání spolupráci škol a zaměstnavatelů, kariérové poradenství...

Kariérové poradenství:

Rozvinout informační systém na podporu kvalifikovaného rozhodování o volbě profese, Podpořit metodické vedení školských a školních poradenských služeb včetně vytvoření metodického portálu pro poradenské pracovníky škol a školských poradenských zařízení,

Provázat kariérové poradenství s potřebami trhu práce (např. zajištění vzdělávání kariérových poradců ke znalostem reálného pracovního prostředí),

Zavedení vzdělávacích aktivit pro pedagogické pracovníky s důrazem na nestereotypní přístup k žákům.

 

Zkvalitnit procesy řízení a plánování v území (regionech)

Podporovat spolupráci aktérů vzdělávání uvnitř škol a mezi školami, se zřizovateli a dalšími partnery prostřednictvím Místních akčních plánů MAP. V územích se sociálně vyloučenými lokalitami bude navíc působit Agentura pro sociální začleňování, která bude dále rozvíjet MAP směrem k inkluzívnímu vzdělávání.

 

Komunitní škola

Podpora komunitních funkcí škol, kdy se školy stávají prostředím pro rozvíjení spolupráce a zájmu o udržitelný rozvoj a také prostorem pro sdílení zkušeností s dalšími školami a s mimoškolním prostředím (veřejná správa, NNO, podniková sféra, veřejnost).