Zprávy redaktorů

Konkurzní řízení na místo ředitele školy a školského zařízení - V

Halada Petr 25.10.2015 08:41:46

Organizace a termíny jednání konkurzního řízení, požadavky na uchazeče o jmenování do funkce ředitele, výsledek konkurzu

Organizace a termíny jednání konkurzního řízení

Všechny důležité termíny v konkurzním řízení se počítají od druhého jednání konkurzní komise, během něhož se posuzuje vhodnost uchazečů na základě řízeného rozhovoru a přihlášky. Nejméně 30 dnů před plánovaným datem konkurzu musí být stanovena konkurzní komise jmenováním jejich členů. Nejpozději 14 dnů před konáním konkurzu komise odešle uchazeči doporučenou zásilkou s dodejkou pozvánku ke konkurzu. Bez zbytečného odkladu po vyhodnocení konkurzu musí předseda komise vyhlásit výsledné pořadí přítomným uchazečům a nejpozději do sedmi dnů od konkurzu musí být všichni uchazeči o výsledném pořadí písemně vyrozuměni.

 

Požadavky na uchazeče o jmenování do funkce ředitele

Ředitel školy musí splňovat obecné kvalifikační předpoklady pedagogického pracovníky, jimiž jsou svéprávnost, jinak také způsobilost k prvním úkonům, odborná kvalifikace pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává, bezúhonnost, zdravotní způsobilost a prokázání znalosti českého jazyka. Podle druhu školy nebo školského zařízení ještě praxe v rozsahu 3-5 let. Kvalifikační předpoklady upravuje zákon o pedagogických pracovnících. Praxi spočívající ve výkonu řídící činnosti se rozumí výkon činnosti vedoucího zaměstnance podle zákoníku práce. Řízení je jednou z kompetencí vedoucích zaměstnanců.

Pokud zřizovatel nekonkretizuje, že například chce ředitele, který bude splňovat odbornou kvalifikaci učitele prvního stupně základní školy, mohou se u příspěvkové organizace, která vykoná činnost prvního stupně základní školy, mateřské školy a školní družiny, hlásit i uchazeči, kteří splňují pouze odbornou kvalifikaci vychovatele nebo učitele mateřské školy. Zřizovatel může určit požadavky vyšší – určitý stupeň vzdělání, minimální délku pedagogické praxe, prokázání znalosti cizího jazyka na určené úrovni.

Zákonnou oporu nemá požadavek na doložení lustračního osvědčení.

 

Výsledek konkurzu  

Jmenování ředitele spadá do samostatné působnosti obce nebo kraje. Výsledné pořadí uchazečů stanovené konkurzní komisí je tedy pro zřizovatele pouze doporučující. Zřizovatel nese konečnou odpovědnost za jmenování konkrétní osoby ředitelem, stejně jako za jeho kontrolu, hodnocení a případné odvolání. Do funkce může být jmenován kdokoliv, kdo se vyhlášeného konkurzu zúčastnil, splňuje zákonné předpoklady pro výkon dané funkce, třeba i ten kdo se umístil v konkurzním řízení na posledním místě nebo dokonce i ten, na kom se konkurzní komise usnesla, že není vhodným uchazečem. Kontrola správnosti výběru ředitele pak náleží občanům.

Předáním zápisu o průběhu konkurzu končí konkurz. V případě, že z konkurzu nevzejde žádný kandidát nebo zřizovatel žádného kandidáta nevybere, je nutné vyhlásit nový konkurz. Pokud dosavadnímu řediteli skončil výkon funkce, a škola se tak ocitla bez statutárního orgánu, je zřizovatel oprávněn na dobu, než bude na základě konkurzu jmenován nový ředitel, jmenovat dočasného ředitele. Tímto způsobem však není možné obcházet zákon a ponechávat dočasného ředitele ve funkci na delší dobu.

Zřizovatel není povinen všem zúčastněným uchazečům sdělovat, kdo z uchazečů bude jmenován ředitelem školy.

Pokud nastane mimořádná potřeba, je možné konkurz zrušit.

Dozor a kontrola výkonu samostatné působnosti, v jejímž rámci obce a kraje plní zřizovatelské kompetence ve vztahu ke jmenování ředitelů škol, pak náleží Ministerstvu vnitra.