Zprávy redaktorů

Česká školní inspekce

Halada Petr 25.10.2015 08:39:07

Česká školní inspekce provádí hodnocení vzdělávání ve školských zařízeních

Česká školní inspekce je správní úřad s celostátní působností, který je organizační složkou státu a účetní jednotkou /§173 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, ve znění pozdějších předpisů/, a která je organizačně členěna na ústředí České školní inspekce v Praze na inspektoráty České školní inspekce.

Česká školní inspekce ve školách a školských zařízeních v rámci inspekční činnosti:

získává a analyzuje informace o vzdělávání dětí, žáků a studentů
sleduje a hodnotí efektivnost vzdělávací soustavy
zjišťuje a hodnotí podmínky, průběh a výsledky vzdělávání podle příslušných vzdělávacích programů      
zjišťuje a hodnotí naplnění školního vzdělávacího programu a jeho soulad s právními předpisy a rámcově vzdělávacím programem
vykonává veřejnosprávní kontrolu využívání finančních prostředků ze státního rozpočtu /zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole/
vykonává kontrolu dodržování právních předpisů, které se vztahují k poskytování vzdělávání a školských služeb
Inspekční činnost na školách se provádí na základě podnětů, stížností, a petic, které svým obsahem spadají do působnosti České školní inspekce podle odstavce 2. Písmeno b) až e). V případě inspekční činnosti konané na základě stížnosti prošetřuje Česká školní inspekce jednotlivá tvrzení uvedená ve stížnosti a výsledek šetření předává zřizovateli k dalšímu vyřízení. Zřizovatel pak následně informuje Českou školní inspekci o vyřízení stížnosti a o případných opatřeních přijatých k nápravě.

Inspekční činnost vykonávají školní inspektoři, kontrolní pracovníci a přizvané osoby. Je domluven postup s ústředním školním inspektorem, že při všech inspekcích na školách, jejichž zřizovatelem je obec, bude obec informována o zahájení inspekce a následně bude zřizovatel seznámen se závěrečnými zjištěními, která budou uvedena v inspekční zprávě. Výstupem inspekční činnosti na daném školském zařízení je inspekční zpráva, která obsahuje hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání. Obsah inspekční zprávy projednají školní inspektoři a kontrolní pracovníci s ředitelem školy. Připomínky k inspekční zprávě může ředitel školy podat České školní inspekci do 14 dnů po jejím převzetí. Inspekční zpráva včetně připomínek je veřejná. Na základě zjištění závažných nedostatků v činnosti školy může podat Česká školní inspekce návrh zřizovateli na odvolání ředitele školy, přestože při nich nelze konstatovat porušení nebo neplnění právních povinností ze strany ředitele. Česká školní inspekce také může podat zřizovateli školy návrh na vyhlášení konkurzu.

Osoby, u nichž byla provedena inspekční činnost, jsou povinny přijmout opatření k odstranění nedostatků zjištěných při inspekční činnosti bez zbytečného odkladu, nejpozději ve lhůtě stanovené Českou školní inspekcí. Na základě výsledků inspekční činnosti přijímá zřizovatel bez zbytečného odkladu opatření ve školách, které zřizuje. V případě nečinnosti školy nebo při zjištění závažných nedostatků v činnosti školy může ústřední školní inspektor předložit orgánu, který vede školský rejstřík, návrh na výmaz školy ze školského rejstříku.

Kritéria hodnocení podmínek, průběhu a výsledků vzdělávání:

koncepce a rámce školy - kvalitní škola ví, kam chce směřovat, a jde úspěšně za svým cílem
pedagogické vedení školy – ředitel kvalitní školy je vůdčí osobností pedagogického procesu
kvalita pedagogického sboru – kvalitní školu tvoří kvalitní učitelé a další pedagogičtí pracovníci
výuka – kvalitní vzdělávání směřující k dobrým vzdělávacím výsledkům všech žáků je základem kvalitní školy
vzdělávací výsledky žáků – kvalitní škola umožňuje každému žákovi maximální rozvoj odpovídající jeho možnostem
podpora žáků při vzdělávání – rovné příležitosti, kvalitní škola sleduje pokroky v učení všech žáků a cíleně podporuje ty, kteří vyžadují zvláštní péči
charakteristika prostředí, v němž škola pracuje – kvalitní vzdělávání vyžaduje odpovídající materiální i finanční podmínky. Spravedlivé hodnocení zohledňuje podmínky, které škola nemůže ovlivnit.