Zprávy redaktorů

Sociální politika v praxi III

Stalmach Ladislav 08.10.2015 22:26:58

Omezení svéprávnosti I. díl

Snad v každé obci se vyskytne někdo, o kom se ví, že „nemá všech pět pohromadě“. Škála jejich postižení může být široká. Může se jednat o lidi s psychiatrickým onemocněním, o lidi s výrazně nižším inteligenčním koeficientem, o lidi závislé na alkoholu nebo jiných návykových látkách. Tito lidé navíc často nemají žádné příbuzné, kteří by byli ochotni se o ně postarat, velmi často žijí sami. Domnívám se, že podobně postižené lidi můžeme zařadit k těm nejohroženějším z hlediska upadnutí do chudoby. Kromě toho, že je jejich hendikep v naprosté většině případů vylučuje z pracovního procesu a jsou tak odkázáni na závislost na sociálním systému, je velmi častým jevem, že takto postiženi lidé se stávají oběťmi různých příživníků, kteří je více či méně nenápadně připravují o jejich zdroj příjmů, někdy dokonce o jejich movitý i nemovitý majetek.

Jelikož neexistuje žádný systém vyhledávání takových osob, jsou odkázány na pomoc všímavého okolí. Pro tyto případy je vhodné zvážit podání návrhu nebo podnětu na omezení svéprávnosti1. Návrh i podnět může zdarma podat kdokoliv, starosta obce je dle mého názoru vhodnou osobou. V případě návrhu je navrhovatel účastníkem jednání a je tudíž o průběhu celého řízení informován. V případě podnětu podávající o průběhu řízení informován není, tudíž tuto formu lze doporučit jen v případě, že se skutečně nerýsuje žádný budoucí opatrovník.

Soud takový návrh zváží, osloví možné příbuzné, ošetřující lékaře navrhované osoby a další dotčené orgány. Je potřeba si uvědomit, že celé řízení, počínaje okamžikem podání návrhu, obvykle trvá déle než rok, proto není na místě s návrhem otálet. Ze zkušenosti totiž vím, že u podobných osob se problémy mohou vyskytovat v různě dlouhých časových intervalech, mezi kterými bývají období, kdy tyto osoby nevzbuzují žádnou pozornost a ani naše pracovní vytíženost nám neumožňuje soustavné sledování. Odkládání řešení problému pak má za následek, že dotyčný přijde o veškerý svůj majetek, podstatně se zhorší jeho zdravotní stav, nebo nastoupí jiné problémy.

V případě, že soud schválí návrh na omezení svéprávnosti, což podle nového občanského zákoníku může být na dobu maximálně tří let, je zároveň určen opatrovník, který se o opatrovance stará.

Mgr. Ladislav Stalmach

1 §55 až 65 zákona 89/2012 Sb., (Občanský zákoník)