Zprávy redaktorů

20. Mimořádné postupy v mimořádných situacích

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:52:28

Postupy při živelních pohromách a haváriích

Zaměstnanec stavebního úřadu, orgánu územního plánování a orgánu obce je oprávněn vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb při zjišťování stavu stavby a pozemku a opatřování podkladů pro vydání správního rozhodnutí, ovšem pouze s vědomím vlastníka.

Bez vědomí vlastníka může do uvedených míst vstoupit jen v případě bezprostředního ohrožení života nebo zdraví osob či zvířat, které nastalo při přípravě a provádění neodkladného odstranění stavby, nutných zabezpečovacích prací nebo vyklizení stavby ve veřejném zájmu. Potom musí vlastníka bez zbytečného odkladu informovat a uvést důvody, které ke vstupu vedly. Uživatel obydlí je povinen uvedeným osobám umožnit vstup do obydlí, pokud je to nezbytné pro ochranu života, zdraví nebo bezpečnosti osob. Uvedené osoby prokazují své oprávnění ke vstupu zvláštním průkazem se zákonem stanovenými náležitostmi. Pokud vlastník pozemku nebo stavby bude bránit vstupu, může mu stavební úřad rozhodnutím umožnění vstupu nařídit.

Pokud při vyhlášení stavu nebezpečí, nouzového stavu, stavu ohrožení státu anebo při bezprostředně hrozící živelní pohromě či závažné havárii je třeba bezodkladně provést opatření k odvrácení nebo zmírnění možných dopadů mimořádné události, lze se odchýlit od stavebního zákona. Tato opatření mohou být zahájena bez předchozího rozhodnutí. Stavebnímu úřadu však musí být neprodleně oznámeno, že jsou taková opatření prováděna. V následném stavebním řízení o stavbě zničené nebo poškozené živelní pohromou postačí, že takové opatření bylo předem stavebnímu úřadu ohlášeno a stavba může být opravena nebo obnovena podle původní projektové dokumentace. Souhlas stavebního úřadu platí po dobu 12 měsíců, nepozbývá však platnosti, pokud v této době bylo s prováděním ohlášených prací započato.

U staveb a terénních úprav, které je nezbytné bezodkladně provést ke zmírnění nebo odvrácení dopadů živelní pohromy nebo závažné havárie, může být upuštěno od územního řízení, redukován seznam nebo prodlouženy termíny pro dodání požadovaných dokladů, kráceny lhůty nebo vydáno předběžné rozhodnutí o povolení.

Dokončení staveb a prací provedených podle je stavebník povinen bezodkladně oznámit stavebnímu úřadu.

Josef Bartoněk