Zprávy redaktorů

19. Obec jako stavebník a dotčená osoba

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:50:32

Povinnosti obce jako investora stavby a obce jako dotčené osoby

Obec jako stavebník

Budeme se zabývat povinnostmi obce při přípravě a provádění staveb z hlediska stavebního zákona, pomineme tedy další aspekty, např. povinnosti související se zadáváním veřejných zakázek.

Je vhodné zdůraznit, že obec jako stavebník je ve stejném postavení, jako ostatní osoby a občané. Nemá žádné výhody či úlevy a povinnosti stanovené stavebním zákonem musí plnit jako každý jiný. Musí tedy dbát na řádnou přípravu a provádění staveb, opatřit předepsanou dokumentaci, oznámit stavebnímu úřadu předem termín zahájení stavby, dodavatele, který bude stavbu provádět, umístit na viditelném místě u vstupu na staveniště štítek o povolení stavby, zajistit, aby na stavbě nebo na staveništi byla k dispozici ověřená dokumentace stavby, zúčastnit se kontrolních prohlídek stavby, ohlašovat závady na stavbě. U stavby podléhající stavebnímu povolení nebo ohlášení též musí zajistit řádné vedení stavebního deníku, do kterého se pravidelně budou zapisovat údaje o postupu stavby, případně další zápisy oprávněných osob (např. stavebníka, stavbyvedoucího, stavebního a autorského dozoru, geodeta apod.) U stavby financované z veřejného rozpočtu prováděné dodavatelsky je obec povinna zajistit technický dozor stavebníka nad prováděním stavby a autorský dozor projektanta.

Obec jako dotčená osoba

Obec ale také ve stavebních řízeních jedná z pozice účastníka řízení. Protože jsou z velké části ve vlastnictví obce pozemky místních komunikací, tak také obec vystupuje ve stavebních řízeních nejen jako vlastník sousedních pozemků, ale také jako vlastník pozemků, na něž se bude při stavbě vstupovat a přes které povedou přípojky ke stavbě. Proto je důležitým úkolem obce udělování souhlasu se vstupem na obecní pozemek a souhlasu s prováděním prací na obecním majetku a třeba i s výkopem v tělese místní komunikace. Mimoto obec většinou uděluje souhlas s uložením přípojkových vedení do obecního pozemku, a pokud je obec i provozovatelem sítí (kanalizace, vodovod) tak obec vydává i souhlas s připojením na tyto sítě.

Stavební úřad všechny tyto souhlasy a stanoviska vyžaduje od stavebníka při stavebním řízení.

Josef Bartoněk