Zprávy redaktorů

18. Zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:48:21

Práva stavebního úřadu při plnění jeho povinností

Zvláštní pravomoci stavebního úřadu

Obecnou povinností stavebních úřadů ze zákona je soustavně dohlížet na ochranu veřejných zájmů a práv osob a plnění jejich povinností v oblasti dotýkající se staveb. K tomu jim stavební zákon poskytuje řadu pravomocí a nástrojů, které jim umožňují kontrolovat stavby, nařídit úpravy nebo odstranění staveb a ukládat opatření na sousední stavbě nebo pozemku.

Účelem je, aby stavby byly prováděny a užívány v souladu s povolením, aby neohrožovaly život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí, zvláštní zájmy nebo sousední stavby, aby se s jejich pomocí čelilo haváriím či živelním pohromám.

Stavby jsou stavebními úřady kontrolovány při kontrolních prohlídkách, které mohou být prováděny během výstavby nebo po jejich dokončení po celou dobu existence stavby.

Během výstavby stavební úřad kontroluje především, zda je stavba prováděna v souladu s vydaným povolením a rozhodnutími a zda je řádně veden záznam o stavbě (stavební deník).  Pokud stavební úřad vyzve odborníky zúčastněné na výstavbě (projektant, stavbyvedoucí apod.), jsou povinni se kontrolní prohlídky účastnit a předložit požadované dokumenty. Zjistí-li stavební úřad při kontrolní prohlídce stavby závadu, vyzve stavebníka, odborné vedení stavby, osobu vykonávající stavební dozor anebo vlastníka stavby, aby ve stanovené lhůtě zjednali nápravu.

U již dokončené stavby stavební úřad posuzuje, jestli je užívána k povolenému účelu a stanoveným způsobem, jestli je stavba bezpečná a je řádně udržovaná. Zjistí-li stavební úřad, že stavba hrozí zřícením, může nařídit vlastníku stavby provedení nutných zabezpečovacích prací a odstranění stavby. Hrozí-li nebezpečí z prodlení, může stavební úřad zajistit provedení zabezpečovacích nebo bouracích prací stavebním podnikatelem, jemuž může tyto práce nařídit i bez předchozího projednání s vlastníkem stavby. Náklady na tyto práce hradí vlastník stavby. Pokud byly stavební práce nařízeny stavebním úřadem a vlastník se se stavebním podnikatelem nedohodl na jejich úhradě, zaplatí práce obec, odkud je stavební úřad, a finance na vlastníkovi následně vymáhá.

Josef Bartoněk