Zprávy redaktorů

17. Odstranění staveb

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:46:02

Podmínky odstranění stavby

Odstraňování staveb může probíhat na základě dvou různých impulzů:

  1. Po vydání souhlasu s odstraněním stavby stavebním úřadem na základě ohlášení tohoto záměru vlastníkem stavby.

Vlastník stavby je povinen oznámit příslušnému stavebnímu úřadu záměr odstranit stavbu (až na výjimky stanovené ve stavebním zákoně). Obsahem ohlášení jsou údaje podle stavebního zákona a většinou také dokumentace bouracích prací. Je-li ohlášení úplné, nedotýká se třetích osob a není nutno stanovit zvláštní podmínky, vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s odstraněním stavby. V opačném případě stavební úřad rozhodne, že ohlášený záměr projedná v řízení.

Vlastník stavby je povinen zajistit, aby odstranění stavby provedl stavební podnikatel s výjimkou staveb, které by nepodléhaly stavebnímu povolení. Tyto stavby může sice majitel odstranit svépomocí, ale musí zajistit odborný stavební dozor. Zvláštní režim odstraňování mají stavby obsahující azbest a stavby, které jsou kulturní památkou, anebo nejsou památkou, ale leží v památkové rezervaci nebo zóně.

  1. Na základě nařízení odstranění stavby stavebním úřadem.

Stavební úřad nařídí vlastníku stavby odstranění stavby, která svým závadným stavem ohrožuje život a zdraví osob nebo zvířat, bezpečnost, životní prostředí anebo majetek třetích osob a její vlastník přes rozhodnutí stavebního úřadu ve stanovené lhůtě neodstranil její závadný stav, stavby prováděné nebo provedené tzv. načerno nebo u níž bylo povolení zrušeno anebo stavby dočasné, u níž uplynula doba jejího trvání.

U stavby prováděné či provedené bez rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu vyžadovaného tímto zákonem anebo v rozporu s ním, stavební úřad zahájí řízení o jejím odstranění.

Jestliže je dodatečně povolena stavba již dokončená, může stavební úřad vyjádřit souhlas s jejím užíváním. U dokončené stavby, kterou lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu, vyzve stavební úřad stavebníka k podání žádosti o jeho vydání.

Náklady na odstranění stavby nese ten, komu bylo odstranění stavby nařízeno. Ten také  odpovídá za případné škody a zabezpečovací práce vzniklé v souvislosti s odstraňováním stavby.

Josef Bartoněk