Zprávy redaktorů

15. Užívání staveb

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:41:58

Kolaudační souhlas a ohlášení užívání stavebnímu úřadu

Užívání staveb

Užívat lze nejen dokončenou stavbu, ale i část stavby, která je schopná samostatného užívání. Jestliže stavba vyžadovala stavební povolení, ohlášení stavebnímu úřadu nebo byla prováděna na podkladě veřejnoprávní smlouvy, certifikátu vydaného autorizovaným inspektorem nebo dodatečného povolení, je možné ji užívat pouze na základě oznámení stavebnímu úřadu nebo kolaudačního souhlasu.

  1. Ohlášení stavebnímu úřadu.

Stavebník je povinen oznámit stavebnímu úřadu záměr započít s užíváním stavby nejméně 30  dnů předem. Užívat stavbu k povolenému účelu stavebník v tomto případě může, jestliže stavební úřad do 30 dnů od ohlášení užívání stavby nezakáže nebo pokud stavební úřad provede kontrolní prohlídku a ověří splnění všech podmínek k užívání stavby. V tom případě může být zahájeno užívání stavby následující den po prohlídce.

K zákazu užívat stavbu stavební úřad přikročí, jestliže zjistí, že nejsou splněny podmínky ochrany života, zdraví nebo životního prostředí, je ohrožena bezpečnost, nejsou dodrženy obecné a bezbariérové požadavky na výstavbu, stavba je provedena v rozporu se stavebním povolením či ohlášením nebo je užívána bez předchozího oznámení. Po odstranění nedostatků může být s užíváním stavby započato jen na základě písemného souhlasu stavebního úřadu.

  1. Kolaudační souhlas

Stavba, jejíž vlastnosti nemohou budoucí uživatelé ovlivnit (nemocnice, školy, bytové domy, stavby pro obchod a průmysl, pro shromažďování většího počtu osob, stavby dopravní a občanské infrastruktury, změna stavby, která je kulturní památkou, apod.) může být užívána pouze na základě kolaudačního souhlasu. O ten musí stavebník požádat a současně musí opatřit závazná stanoviska dotčených orgánů k užívání stavby. Stavební úřad do 15 dnů ode dne doručení žádosti stavebníka stanoví termín provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby, který nesmí být pozdější, než 60 dní od podání žádosti. Při závěrečné prohlídce stavební úřad zkoumá, zda byla stavba provedena v souladu s ohlášením nebo povolením stavebního úřadu a podle ověřené projektové dokumentace, jestli jsou dodrženy obecné a bezbariérové požadavky na výstavbu a stavba je bezpečná pro život, zdraví a životní prostředí. Pokud stavební úřad nezjistí závady, vydá do 15 dnů ode dne provedení závěrečné kontrolní prohlídky kolaudační souhlas, na jehož základě lze stavbu užívat. Pokud stavební úřad při prohlídce zjistí závady a nedostatky bránící jejímu bezpečnému užívání, kolaudační souhlas nevydá a užívání stavby zakáže. Kolaudační souhlas úřad vydá do 15 dnů od písemného oznámení odstranění nedostatků.

Josef Bartoněk