Zprávy redaktorů

9. Dopad stavebního práva na rozvoj obcí

Bartoněk Josef 29.09.2015 14:30:04

Získání ploch a pozemků, které obec potřebuje ke svému rozvoji, satelitní výstavba

  1. Dopad stavebního práva na rozvoj obcí

Získání ploch a pozemků, které obec potřebuje ke svému rozvoji

V minulosti měly obce velmi omezené možnosti, jak se dostat k pozemkům, které potřebují pro svůj rozvoj. Nejlepší variantou bylo provedení pozemkových úprav. Proces to je poměrně složitý a zdlouhavý, ale jeho prostřednictvím mohly obce získat plochy potřebné pro rozvoj obce nebo výstavbu infrastruktury a navíc většinou v kapacitě a v místě, které odpovídaly danému záměru. Jinak obcím zbývala jen možnost vyvlastnění pozemků pro veřejně prospěšné stavby. Zde platí ale velmi omezené možnosti, jak záměr obce jako veřejně prospěšnou stavbu prosadit. Proto se dřívější rejstřík veřejně prospěšných staveb rozšířil o veřejně prospěšná opatření, pro která také lze stanovit možnost vyvlastnění. Sem spadá opatření k zajištění územního systému ekologické stability, protipovodňová opatření, opatření k zadržování vody v krajině nebo k ochraně archeologického dědictví.

Ke zhoršení pozice obcí naopak došlo u záměrů občanského vybavení, jako jsou např. školy nebo zdravotní střediska, pro které bylo možno dříve provést vyvlastnění. Pro ně je dnes možnost jen stanovit tzv. předkupní právo obce. To je možné ale nyní stanovit i pro veřejná prostranství. Co to je předkupní právo? Předkupní právo lze stanovit ve prospěch České republiky, kraje nebo obce. Stát nebo samospráva si jím vyhrazuje právo přednostní koupě pozemku v případě, že se jej majitel rozhodne prodat. Toto právo se po jeho stanovení zapisuje do katastru nemovitostí. Na nabídku prodeje je třeba reagovat do šesti měsíců, jinak právo zaniká.

Osídlování území typem tzv. satelitní výstavby

V posledních letech se výrazně projevují nevýhody rozsáhlých a neorganických satelitů rodinných domů. Tyto nevýhody spočívají v chybějící zeleni, zahradách, a hřištích, nedostatečných kapacitách komunikací, volných ploch a služeb. Tomu se snaží stavební zákon předejít tím, že dovoluje rozšiřování ploch pro výstavbu až v případě, kdy jsou stávající volné zastavitelné plochy v platném územním plánu již využity, povinným navrhováním veřejných prostranství v nových lokalitách bydlení a posuzováním možností zajištění služeb při nové výstavbě.

 

Josef Bartoněk