Zprávy redaktorů

13. Další formy povolování staveb

Bartoněk Josef 30.10.2015 00:00:00

Zvláštní povolování staveb

Veřejnoprávní smlouva

U staveb vyžadujících stavební povolení může stavební úřad uzavřít se stavebníkem veřejnoprávní smlouvu o provedení stavby, která nahradí stavební povolení. Návrh veřejnoprávní smlouvy předkládá stavebník. V něm uvede označení smluvních stran, základní údaje o požadovaném záměru, jeho rozsahu a účelu, způsobu a době provádění, označení pozemků, na kterých se stavba povoluje, podmínky pro provádění stavby, popřípadě pro její užívání a podmínky vyplývající ze závazných stanovisek dotčených orgánů, k jejichž splnění se zavazuje. Dále označí účastníky stavebního řízení, pokud by bylo vedeno, a zajistí jejich souhlasy s uzavřením veřejnoprávní smlouvy. K návrhu připojí projekt a další podklady v rozsahu jako k žádosti o stavební povolení. Projektová dokumentace se předkládá ve dvojím vyhotovení, není-li obecní úřad v místě stavby stavebním úřadem, předkládá se ve trojím vyhotovení a není-li stavebník vlastníkem stavby, ve čtyřech vyhotoveních.

Stavební úřad návrh smlouvy a další podklady přezkoumá a do 30 dnů od předložení jej přijme nebo odmítne.

Veřejnoprávní smlouva platí 2 roky a nepozbývá účinnosti, pokud byla stavba v této lhůtě zahájena. Platnost veřejnoprávní smlouvy lze prodloužit, ale tento proces je složitější než u klasického stavebního povolení. Veřejnoprávní smlouvu lze změnit na základě dohody stavebního úřadu a stavebníka.

 

Oznámení stavebního záměru s certifikátem autorizovaného inspektora

Za určitých podmínek může stavebník uzavřít smlouvu s autorizovaným inspektorem o kontrole projektové dokumentace stavby, kterou hodlá provést, a autorizovaný inspektor může posoudit projektovou dokumentaci místo stavebního úřadu. Uzavření smlouvy je autorizovaný inspektor povinen oznámit stavebnímu úřadu. Stavebník pak je oprávněn provést stavbu vyžadující jinak stavební povolení na základě oznámení stavebního záměru stavebnímu úřadu autorizovaným inspektorem, který posoudil projektovou dokumentaci stavby a k oznámení připojil doklady požadované zákonem. Zejména pak doloží certifikát autorizovaného inspektora, kterým osvědčuje, že posoudil projektovou dokumentaci stavby a další doklady a že navrhovaná stavba splňuje zákonem stanovené podmínky pro její provedení. Na projektové dokumentaci stavby tuto skutečnost vyznačí. V rozhodující výkresové části projektové dokumentace stavby musí být vyznačen souhlas osob, které by byly jinak účastníky stavebního řízení.

Po vzniku práva provést stavbu stavební úřad zašle stavebníkovi štítek obsahující identifikační údaje o povolené stavbě, včetně uvedení dne vzniku práva provést stavbu. Právo provést stavbu zanikne, nebyla-li stavba zahájena do dvou let, ale tato lhůta se dá prodloužit.

 

Josef Bartoněk