Zprávy redaktorů

12. Druhy staveb z hlediska stavebního řízení – 2.část

Bartoněk Josef 30.10.2015 00:00:00

stavební povolení

3) Stavby vyžadující stavební povolení

Stavby neuvedené v bodě 1) a 2) vyžadují stavební povolení. Stavební povolení ovšem vyžadují i ty stavby uvedené v bodě 2), u nichž tak stavební úřad rozhodl, nebo které překračují uvedené parametry.

Stavební povolení se vydává na základě žádosti. Žádost musí obsahovat kromě informací o záměru a stavbě také požadované doklady a podklady. Stavební úřad po obdržení žádosti zahájí stavební řízení. Zahájení oznámí účastníkům řízení a dotčeným orgánům.

Účastníkem stavebního řízení je:

- stavebník

- vlastník dotčené stavby

- vlastník dotčeného pozemku, není-li stavebníkem

- vlastník stavby nebo věcného břemene na dotčeném pozemku

- vlastník sousedního pozemku nebo stavby na něm nebo vlastník práva odpovídajícího věcnému břemeni, může-li být jeho právo záměrem přímo dotčeno

- společenství vlastníků domu nebo pozemku nebo jeho společných částí (zjednodušeně řečeno).

Účastník řízení může uplatnit námitky proti projektové dokumentaci, způsobu provádění a užívání stavby nebo požadavkům dotčených orgánů, pokud je jimi přímo dotčeno jeho právo. K připomínkám, které mohly být vyjádřeny dříve, se nepřihlíží.

Námitku, u které nedošlo k dohodě mezi účastníky řízení, stavební úřad posoudí na základě obecných požadavků na výstavbu, závazných stanovisek, popřípadě rozhodnutí dotčených orgánů nebo technických norem, pokud taková námitka nepřesahuje rozsah jeho působnosti. Nedošlo-li k dohodě o námitce, stavební úřad rozhodne ve věci podle vlastního úsudku.

Stavební úřad podle podkladů ověří, zda lze stavbu provést a řádně užívat a stanoví termín ústního jednání a ohledání na místě. Ústní jednání a ohledání na místě není podmínkou pro vydání stavebního povolení a stavební úřad od nich může upustit, jestliže mu jsou dobře známy poměry staveniště a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení navrhované stavby a stanovení podmínek k jejímu provádění. Musí však dát možnost účastníkům řízení uplatnit připomínky za podmínek podle stavebného zákona.

Ve stavebním povolení stavební úřad stanoví podmínky pro provedení stavby. Stavební povolení platí 2 roky, ale je možno je prodloužit.

 

Josef Bartoněk