Zprávy redaktorů

11. Druhy staveb z hlediska stavebního řízení - 1. část

Bartoněk Josef 30.10.2015 00:00:00

Povolování jednoduchých staveb, stavby nevyžadující povolení

  1. Druhy staveb z hlediska stavebního řízení – 1.část

Z hlediska stavebního řízení při procesu povolování stavební zákon rozlišuje následující stavby:

1) Stavby nevyžadující ani stavební povolení ani ohlášení stavebnímu úřadu

Jedná se o stavby

- o jednom nadzemním podlaží, plochy do 25 m2 a do 5 m výšky, které jsou nepodsklepené, neobsahující pobytové místnosti, hygienická zařízení ani vytápění, neslouží k ustájení zvířat a nejde o sklady nebezpečných látek

- pro zemědělství o jednom nadzemním podlaží do 300 m2 zastavěné plochy a do 7 m výšky, nepodsklepené, s výjimkou staveb pro ustájení zvířat, pro chovatelství a sklady a zpracovny hořlavých látek a chemických hnojiv

- stavby pro chovatelství o jednom nadzemním podlaží, plochy do 16 m2 a výšky do 5 m, podsklepené do max. 3 m

- určité stavby technické infrastruktury pro rozvod vody, energií, tepla, odpadních a dešťových vod, větrání, elektronické komunikace, stožáry, antény atd.

- přípojky ke stavbám

- zásobníky na vodu a plyny do určité kapacity a daných vlastností

-oplocení a reklamní a informační zařízení

- plochy daného účelu do 300 m2

- udržovací práce, které splňují podmínky vyjmenované v zákoně.

 

2) Stavby vyžadující ohlášení stavebnímu úřadu

- stavby pro bydlení a rodinnou rekreaci do 150 m2 se dvěma nadzemními podlažími, podkrovím a jedním podzemním podlažím

- podzemní stavby do 300 m2 a 3 m hloubky

- stavby do 50 m2, 5m výšky s podsklepením do 3 m

- dočasné stavby (max. na 3 roky) určených vlastností do 300 m2, u hal do 1000 m2

- stavby pro reklamu

- zpevněné plochy daného účelu do 1000 m2

- stavby zařízení staveniště, opěrné zdi, terénní úpravy a udržovací práce v souladu s vlastnostmi uvedenými v zákoně

- ohlášení vyžadují i stavby, které jsou uvedeny v bodě 1) a překračují požadované parametry nebo kapacity.

 

Ohlášení musí splňovat požadavky uvedené v zákoně a musí k němu být doložen doklad o vlastnictví nebo jiném právu zřídit stavbu (nemusí, když lze ověřit v katastru), územní rozhodnutí nebo souhlas nebo veřejnoprávní smlouvu o něm, požadovaná souhlasná stanoviska orgánů a organizací, projektovou dokumentaci, a zjednodušeně řečeno souhlas sousedů vyznačený na situačním výkresu.

Je-li podání úplné a v pořádku, vydá stavební úřad do 30 dnů souhlas s provedením stavby. Souhlas platí 2 roky.

 

Josef Bartoněk