Zprávy redaktorů

10. Územní řízení

Bartoněk Josef 30.10.2015 00:00:00

Územní řízení - umísťování staveb

  1. Územní řízení

Vznik nových staveb je obecně podmíněn úspěšným završením dvou stupňů povolovacího procesu. První fáze se nazývá územní řízení a druhá stavební řízení.

Proběhne-li územní řízení úspěšně, je završeno vydáním „rozhodnutí o umístění stavby“, neboli územního rozhodnutí, ve kterém stavební úřad vymezí území pro navrhovanou stavbu, její účel a stanoví další podmínky, zejména ochranu veřejných zájmů, zabezpečení souladu s územním plánem, zachování architektonických a urbanistických hodnot, ochranu životního prostředí atd.

Územní řízení je zahájeno podáním návrhu na vydání rozhodnutí o umístění stavby. K návrhu musí být připojena dokumentace a seznamem osob, které podle navrhovatele připadají v úvahu jako účastníci řízení.

Účastníkem územního řízení je navrhovatel a dále osoby, jejichž vlastnická nebo jiná práva k pozemkům nebo stavbám na nich, včetně sousedních, mohou být rozhodnutím přímo dotčena.

Dokumentace k územnímu řízení obsahuje zejména situační výkres, výkres na podkladě katastrální mapy se zakreslením stavby, parcelních čísel a vazeb stavby na okolí (v případě liniových staveb mapa v menším měřítku), doklady o dosavadním jednání s účastníky řízení a stanoviska, rozhodnutí a vyjádření dotčených orgánů státní správy a další podklady upřesňující polohu stavby, odstupové vzdálenosti od ostatních staveb a hranic pozemků, začlenění stavby do území, její vzhled, údaje o provozu a vlivu stavby na zdraví a životní prostředí, nároky stavby na zdroje a energie, odpady, dotčená ochranná pásma, rozsah staveniště. Na základě rozhodnutí stavebního úřadu, nebo jestliže je tak vyžadováno zvláštními předpisy, bude ve složitějších případech nutno ještě předložit stanovisko k posouzení vlivu stavby na životní prostředí.

Není-li návrh pro posouzení k vydání územního rozhodnutí dostatečný, vyzve stavební úřad navrhovatele, aby návrh v přiměřené lhůtě doplnil.

Je-li návrh v pořádku, oznámí stavební úřad zahájení územního řízení dotčeným orgánům státní správy a všem známým účastníkům a nařídí ústní jednání spojené zpravidla s místním šetřením. Od místního šetření (ústního jednání) může upustit, jestliže je pro území zpracován územní plán. Dotčené orgány státní správy a účastníci územního řízení mohou sdělit svá stanoviska ve lhůtě určené stavebním úřadem. Zahájení územního řízení o umístění liniové stavby nebo stavby s velkým počtem účastníků řízení nebo s neznámými účastníky oznámí stavební úřad veřejnou vyhláškou.

Po vydání územního rozhodnutí rozešle stavební úřad územní rozhodnutí všem známým účastníkům územního řízení a ti mají právo se v dané lhůtě odvolat. V případě, že se žádný z účastníků neodvolá, nabývá rozhodnutí právní moci.

Rozhodnutí o umístění stavby platí dva roky ode dne nabytí právní moci, ale v případě, že je podána žádost o stavební povolení na předmětnou stavbu, platnosti nepozbývá.

 

Josef Bartoněk