Zprávy redaktorů

8. Úhrada a aktuálnost územního plánu

Bartoněk Josef 30.10.2015 00:00:00

Kdo nese náklady na územní plán a jeho změny, sledování naplňování ÚP

  1. Úhrada a aktuálnost územního plánu

Úhrada nákladů na pořízení územního plánu

Z hlediska toho, kdo obvykle hradí náklady na pořízení územního plánu anebo pořízení změny územního plánu se náklady dělí do dvou základních skupin.

Do první skupiny náleží ty, které platí obec, jež o pořízení územního plánu nebo jeho změny rozhodla. Jedná se o projektové práce na plánu nebo změně (mapové, textové a další dokumenty) a o vypracování dokumentu o vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, pokud je požadován.

Druhou skupinu tvoří výlohy na projednání územního plánu nebo změny, ty jdou k tíži pořizovatele, kterým je, jak jsme zmínili již dříve, úřad územního plánování místně příslušné obce s rozšířenou působností.

Z hlediska malých obcí jsou tedy stěžejní náklady první skupiny. Při pořizování nového územního plánu obec povinnost zaplatit tyto výdaje většinou nemine. Jiné to však může být v případě pořizování změn územního plánu. Vzhledem k tomu, že se většinou jedná o výdaje, které jsou pro malé obce velkou zátěží, je důležité vědět, že ne vždy musí jít na úkor velké části obecního rozpočtu. Pokud je totiž změna územního plánu vyvolána nutností reagovat na zásady územního rozvoje nebo jejich aktualizaci, hradí tyto náklady kraj. S tím se ale obce často nesetkávají. Dnes, kdy proces územního plánování ve většině obcí běží kontinuálně již po mnoho let a kdy si obce pořizují dlouhodobé plány svého rozvoje na profesionální úrovni, je většina změn územního plánu vyvolána potřebami třetích osob, ať již fyzických nebo právnických. V takovém případě může obec podmínit změnu územního plánu částečnou nebo i úplnou úhradou svých nákladů na získání podkladů, zpracování změny a případně i na zpracování dokumentu hodnotícího vliv na udržitelný rozvoj území. Ten, z jehož podnětu se změna pořizuje, pak musí náklady uhradit i v případě, že změna není nakonec schválena.

Posouzení aktuálnosti územního plánu

Stavební zákon stanoví, že nejméně jedenkrát za čtyři roky se musí posoudit aktuálnost každého územního plánu. Tuto povinnost nemá sama obec, ale úřad územního plánování ORP, který byl pořizovatelem územního plánu. Jeho úkolem je vypracovat zprávu o uplatňování příslušného územního plánu, v níž posoudí, jestli se osvědčil, případně co by bylo vhodné nebo je potřeba změnit. Tato zpráva musí být předložena zastupitelstvu dané obce. Jestliže vybízí ke zpracování návrhu změny územního plánu, postupuje se dále podobně jako v případě pořízení nového územního plánu. Pokud jde o obce, je jejich povinností pouze průběžně sledovat naplňování územního plánu, což je činnost u malých obcí z velké části hlavně formální.

 

Josef Bartoněk