Zprávy redaktorů

7. Vybrané pojmy v územním plánování

Bartoněk Josef 24.08.2015 19:08:00

Vysvětlení důležitých pojmů v územním plánování

  1. Vybrané pojmy v územním plánování

Námitky a připomínky

Stavební zákon říká, že při pořizování územních plánů lze podávat námitky a připomínky.

Jaký je mezi nimi rozdíl? Námitky jsou právně silnější než připomínky a na rozdíl od připomínek je nemůže podat každý.

Připomínku může podat opravdu každý, například i organizace nebo cizinec. Připomínky nejsou závazné a při jejich vypořádání stačí jen například konstatovat, že byly akceptovány plně nebo zčásti či neakceptovány. Naložení s připomínkami není tedy třeba nijak odůvodňovat, a to znamená, že proti způsobu vypořádání připomínek se nelze dál bránit.

Námitku oproti tomu mohou kromě orgánů veřejné správy podat oprávnění vlastníci, zástupce veřejnosti nebo oprávněný investor. Námitky musí obsahovat odůvodnění, doklad o dotčeném právu (např. výpis z katastru nemovitostí) a vymezení území dotčeného námitkou.

O námitkách se musí vypracovat písemné rozhodnutí s odůvodněním. Návrh rozhodnutí připravuje pořizovatel, ale rozhoduje o něm zastupitelstvo obce. Má-li podavatel námitky zato, že námitka nebyla správně nebo řádně vypořádána, má možnost podat podnět na příslušný krajský úřad, aby rozhodnutí o námitkách přezkoumal nebo také žalobu proti rozhodnutí správního orgánu ke krajskému soudu. Obě podání mohou probíhat zároveň.

Dotčený vlastník

Dotčeným vlastníkem je občan nebo právnická osoba, která je vlastníkem pozemku nebo stavby v katastru obce a tato nemovitost je návrhem územně plánovací dokumentace dotčena. Do této skupiny patří i spolky, které mají místní vztah k lokalitě regulované územním plánem.

Zástupce veřejnosti

Zástupce veřejnosti může na základě zmocnění zastupovat veřejnost při pořizování návrhu územně plánovací dokumentace. Zástupce veřejnosti musí zmocnit nejméně jedna desetina občanů obce s méně než 2000 obyvateli nebo nejméně 200 občanů příslušné obce, kteří uplatňují stejnou námitku k návrhu územně plánovací dokumentace. Zmocnění se dokládá seznamem občanů obce a podpisovou listinou, v níž je uvedeno jméno a příjmení, trvalý pobyt a podpis osob s prohlášením, že jmenovaného zástupce veřejnosti zmocňují k podání námitky na základě věcně shodné připomínky a k projednání této námitky. Zástupce veřejnosti musí písemně potvrdit, že toto zmocnění přijímá.

Oprávněný investor

Oprávněným investorem je vlastník, správce nebo provozovatel veřejné dopravní nebo veřejné technické infrastruktury.

Josef Bartoněk