Zprávy redaktorů

6. Projednání a schválení územního plánu obce

Bartoněk Josef 19.08.2015 19:08:00

Jak probíhá schválení územního plánu

  1. Projednání a schválení územního plánu obce

Pokud má obec schváleno zadání územního plánu, pořizovatel (tj. příslušné ORP) zajistí zpracování návrhu územního plánu. Po jeho vyhotovení oznámí pořizovatel místo a termín konání společného jednání o návrhu územního plánu dotčeným orgánům, krajskému úřadu, obci, pro kterou je územní plán pořizován a sousedním obcím a vyzve je k podání stanovisek. Návrh územního plánu a oznámení o konání veřejného projednání pořizovatel doručí veřejnou vyhláškou. Lhůty opět stanoví stavební zákon. Na veřejném projednání musí být přítomen projektant, jehož úkolem je hlavně vysvětlit přítomným občanům základní pojmy a souvislosti. Námitky proti návrhu územního plánu mohou podat pouze vlastníci pozemků a staveb dotčených návrhem řešení, oprávněný investor a zástupce veřejnosti. Připomínky může uplatnit každý. Ke stanoviskům, námitkám a připomínkám ve věcech, o kterých bylo rozhodnuto při vydání zásad územního rozvoje nebo regulačního plánu vydaného krajem, se nepřihlíží. Pořizovatel ve spolupráci s určeným zastupitelem opět vyhodnotí výsledky projednání a své rozhodnutí doručí dotčeným orgánům a krajskému úřadu, kteří k tomuto rozhodnutí mohou uplatnit stanoviska. Potom pořizovatel zajistí úpravu návrhu územního plánu v souladu s výsledky projednání.

O upraveném a krajským úřadem posouzeném návrhu ÚP se koná veřejné projednání. To se oznamuje veřejnou vyhláškou a přizve se k němu obec, pro kterou je územní plán pořizován, dotčené orgány, krajský úřad a sousední obce. Zde již ale pro podání připomínek a námitek platí jiná pravidla. Každý sice může uplatnit své připomínky a dotčení vlastníci, zástupce veřejnosti a oprávněný investor námitky, ale musí je odůvodnit a musí vymezit území dotčené námitkou. Všechny námitky i připomínky musí být přitom uplatněny písemně a musí na nich být identifikační údaje a vlastnoruční podpis podávajícího. Důležité je, že v této fázi projednávání lze uplatnit stanoviska jen k těm částem návrhu, které se změnily od společného jednání (viz výše). Může se stát, že při pořizování územního plánu dojde obecní úřad k závěru, že návrh připravovaného ÚP je v rozporu se zákonem. Pak by měl úřad navrhnout jeho zamítnutí. Pokud je vše v pořádku, rozhoduje o jeho schválení zastupitelstvo obce stejně, jako tomu bylo při schvalování zadání návrhu územního plánu.

 

Josef Bartoněk