Zprávy redaktorů

5. Příprava pořízení územně plánovací dokumentace obcí

Bartoněk Josef 19.08.2015 19:08:00

Jaké podklady a jakou přípravu budou obce potřebovat, pokud se rozhodnou pořídit nový územní plán

Příprava pořízení územně plánovací dokumentace obcí

O pořízení územního plánu rozhoduje zastupitelstvo obce. Může tak rozhodnout buď z vlastního podnětu, na návrh orgánu veřejné správy, na návrh občana obce, na návrh fyzické nebo právnické osoby, která vlastní v obci pozemek nebo dům či jinou stavbu nebo na návrh tzv. oprávněného investora.

Jak již bylo dříve uvedeno, pořízení územního plánu pro obce se děje ve dvou krocích, přičemž celý proces zajišťuje pořizovatel, tedy většinou úřad územního plánování příslušné ORP.

Prvním krokem je pořízení „Návrhu zadání územního plánu“ a jeho projednání. Návrh zadání se nejprve projednává s obcí, pro kterou je ÚP pořizován, sousedními obcemi a dalšími dotčenými orgány, a to v termínu, který určí pořizovatel. Uvedeným orgánům pořizovatel návrh zadání zašle, ale také jej zveřejní na úřední desce a každý k němu může podat písemné připomínky. V této fázi přípravy krajský úřad ve svém stanovisku uvede, zda má být návrh územního plánu posuzován i z hlediska vlivů na životní prostředí, případně stanoví podrobnější požadavky na toto posuzování. Pokud má být návrh územního plánu posuzován z hlediska vlivů na životní prostředí nebo pokud orgán ochrany přírody ve stanovisku nevyloučil významný vliv na evropsky významnou lokalitu či ptačí oblast, doplní pořizovatel do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území.

Z výše uvedeného plyne, že při procesu pořizování územního plánu musí mít veřejnost možnost se s návrhy seznámit a může k nim podat připomínky nebo námitky již při jeho zadání. Termíny pro připomínkování stanoví stavební zákon, na připomínky podané po zákonných termínech se nebere zřetel.

Pořizovatel stanoviska námitky a připomínky vyhodnotí a na jejich základě ve spolupráci s určeným zastupitelem upraví návrh zadání a předloží jej ke schválení zastupitelstvu obce, pro kterou bude územní plán pořizován. Zastupitelstvo územně plánovací dokumentaci schvaluje v režimu přenesené působnosti výkonu státní správy a při schvalování zadání může v případě potřeby rozhodnout i o zpracování variant řešení budoucího návrhu územního plánu. Na základě schváleného zadání územního plánu nebo schválených pokynů pro zpracování pořizovatel nechá zpracovat návrh územního plánu.

 

Josef Bartoněk