Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (7) - součásti a příslušenství, část 1

Nykodým Jiří 22.05.2015 22:05:00

/součásti a příslušenství pozemních komunikací – část 1./

součásti a příslušenství pozemních komunikací – část 1.

Součástmi a příslušenstvím pozemních komunikací se zabývají §§ 12 – 14 zákona číslo 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích.

V § 12 zákona o pozemních komunikacích jsou taxativně uvedeny součásti pozemních komunikací. Obecně lze říci, že mezi součásti dálnic, silnic a místních komunikací můžeme zařadit převážnou část pevných zařízení, stavební objekty a podobná díla, která jsou pevně spojena se silničními pozemky a jsou nutná pro plnění funkčnosti a celistvosti uvedených pozemních komunikací, samozřejmě z důvodu zajištění plynulosti, hospodárnosti a bezpečnosti silničního provozu na nich. Patří sem především všechny konstrukční vrstvy vozovek a krajnic, odpočívky, přidružené a přídatné pruhy, včetně zastávkových pruhů linkové osobní dopravy, mostní objekty a podobná zařízení, po nichž je komunikace vedena, včetně chodníků, revizních zařízení, ochranných štítů a sítí na nich, strojní vybavení sklopných mostů, ledolamy, propustky, lávky pro chodce nebo cyklisty, tunely, galérie, opěrné, zárubní, obkladní a parapetní zdi, tarasy, násypy a svahy, dělicí pásy, příkopy a dále i ostatní povrchová odvodňovací zařízení, silniční pomocné pozemky. Součástmi jsou i svislé dopravní značky, zábradlí, odrazníky, svodidla, pružidla, směrové sloupky, dopravní knoflíky, staničníky, mezníky, vodorovná dopravní značení, dopravní ostrůvky, odrazné a vodicí proužky a zpomalovací prahy, únikové zóny, protihlukové stěny a protihlukové valy, pokud jsou umístěny na silničním pozemku.

Mezi příslušenství dálnic, silnic a místních komunikací můžeme zařadit soubor věcí, které sice náležejí vlastníkovi těchto pozemních komunikací, ale nejsou s těmito pevně spojeny. Přesto jsou obecně učeny k tomu, aby byly společně s uvedenými pozemními komunikacemi trvale užívány. Příslušenství komunikací je opět taxativně uvedeno v § 13 zákona o pozemních komunikacích. Jak právní předpis uvádí, patří sem přenosné svislé dopravní značky a dopravní zařízení, hlásiče náledí, hlásky a jiná zařízení pro provozní informace, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, silniční vegetace, zásněžky, zásobníky a skládky údržbových hmot, objekty a prostranství bezprostředně sloužící výkonu údržby dálnice, silnice nebo místní komunikace a jejich napojení na příslušnou pozemní komunikaci. Dále jsou to i zařízení zabraňující vniknutí volně žijících živočichů na komunikace, zařízení pro placení ceny za užívání vymezeného úseku místní komunikace, technická zařízení a jejich součásti, určená k vyměření, výběru a kontrole úhrady poplatku za užití pozemní komunikace, jsou-li umístěna na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku, technická zařízení a jejich součásti určené k provádění vysokorychlostního kontrolního vážení pomocí nepřenosných vysokorychlostních vah, jsou-li umístěna přímo na pozemní komunikaci nebo na silničním pozemku.

V § 14 zákona o pozemních komunikacích jsou uvedeny odchylky ve věcech součástí a příslušenství průjezdních úseků. Zde je uvedeno, že zábradlí a obdobná zařízení jsou součástmi pouze na mostních objektech a na zdech, součástmi ani příslušenstvím nejsou zábradlí, řetězy a jiná zařízení pro zajištění a zabezpečení přechodů pro chodce, veřejné osvětlení, světelná signalizační zařízení sloužící k řízení provozu, silniční vegetace.

Součástmi ani příslušenstvím dálnice, silnice a místní komunikace nejsou sjezdy nebo nájezdy na sousední nemovitosti, hráze vodních nádrží a rybníků, břehy vodních toků, po nichž komunikace probíhá pod úrovní břehové čáry, nábřežní zdi vybudované k regulaci vodního toku, vodohospodářské objekty pod mosty, zařízení melioračních úprav, nástupní ostrůvky, označníky zastávek a čekárny linkové osobní dopravy a hromadné veřejné dopravy, trolejová vedení a jejich sloupy, provozní a technická policejní zařízení, úrovňové přejezdy drah bez závor do vzdálenosti 2,5 m od osy krajní koleje a úrovňové přejezdy drah se závorami ve vzdálenosti mezi závorami, zařízení k zabezpečení přejezdů drah, kolejový svršek tramvajové a železniční dopravy v úrovni vozovky do vzdálenosti 0,5 m od vnější hrany kolejnice, samostatná tělesa drah, autobusová nádraží, motely, motoresty, čerpací stanice pohonných hmot a celniště na hraničních přechodech.

Jiří Nykodým