Zprávy redaktorů

Projekt PVVZOIT - Informace o zpracování osobních údajů

Krejčí Michala 23.08.2018 09:29:58

Správce osobních údajů: Sdružení místních samospráv ČR Nábřeží 599, 760 01 Zlín - Prštné IČO: 75130165 telefon: +420 577 688 103 email: info@smscr.cz

V rámci realizace projektu budou uchovávány a popřípadě zpracovány osobní údaje v rozsahu nezbytném pro potřeby projektu „Podpora vzdělávání volených zástupců obcí I. typu“ reg. č. CZ.03.4.74/0.0/0.0/16_033/0002997 , ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679, ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES ( obecné nařízení o ochraně osobních údajů), a to v rozsahu osobních údajů vyplněných podpořenými osobami v této přihlášce.

 

Takto poskytnuté údaje o podpořené osobě budou uchovávány po dobu zapojení v projektu s navýšením o povinnou lhůtu 10 let archivace dokumentů vztahujících se k projektu (lhůta začíná běžet 1. ledna následujícího roku po vyplacení závěrečné platby, příp. po poukázání přeplatku dotace zpět poskytovateli).

 

Jelikož důvodem pro zpracování osobních údajů je ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c)obecného nařízení o ochraně osobních údajů právní povinnost, která se na správce vztahuje nelze zažádat o předčasný výmaz osobních údajů z databáze správce. Toto se netýká práva na opravu chybných údajů.

 

Informace o podpořených osobách jsou uchovávány v souladu s platnými předpisy Evropské unie a zákony České republiky. Osobní údaje podpořených osob jsou plně zabezpečeny proti zneužití a zůstanou uloženy v uzamykatelných kancelářích správce osobních údajů. Po uplynutí lhůty stanovené v předchozím odstavci budou údaje fyzicky zlikvidovány, tedy skartovány.

 

Osobní údaje nebudou předány žádné další osobě, s výjimkou subjektů oprávněných provádět u zpracovatele osobních údajů kontrolní činnost na základě zvláštních předpisů a případů, kdy takováto povinnost bude přímo plynout ze zákona, jako například spolupráce s orgány činnými v trestním řízení.

 

Dle čl. 13 odst. 2 pís. d) Obecného nařízení EU o ochraně osobních údajů č. 2016/679 existuje právo podat stížnost u dozorového úřadu.