Zprávy redaktorů

Pečovatelská služba

Stalmach Ladislav 29.11.2015 00:00:00

1. díl

Pečovatelská služba je jedním z nástrojů sociální politiky v obcích a městech. Řídí se zákonem č. 108/2006 Sb. o sociálních službách ve znění pozdějších předpisů a vyhláškou 505/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách.

Pečovatelská služba může být poskytována jako terénní nebo ambulantní služba a je poskytována osobám, které jsou znevýhodněny z důvodu věku, zdravotního postižení, nebo rodinné situace.

V současné době může pečovatelskou službu zajišťovat obec, nestátní nezisková organizace, firma i fyzická osoba. Podmínkou je získat registraci dle zákona, doložit bezúhonnost, předepsané vzdělání a pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou při poskytování služby. Registraci vydává příslušný krajský úřad. Registraci pro zajišťování pečovatelské služby nepotřebuje osoba blízká, nebo asistent sociální péče. Asistentem sociální péče může být fyzická osoba starší osmnácti let, která pečovatelskou službu nevykonává jako podnikatel a nepečuje o osobu blízkou. Podmínkou je vždy uzavření písemné smlouvy o poskytování pečovatelské služby.

Asistent sociální péče je za svůj výkon odměňován z příspěvku na péči poživatele. Tuto odměnu nezdaňuje (do výše 12.000,- Kč).

Financování pečovatelských služeb vychází z více zdrojů. Základ tvoří úhrady uživatelů (viz níže). Dalšími zdroji jsou prostředky zřizovatelů, příspěvky obcí, dotace z Ministerstva práce a sociálních věcí, dotace krajů, další dotace a dary.

Pečovatelská služba je poskytována za úhradu. Podle § 75 zákona o sociálních službách jsou z povinnosti hradit pečovatelskou službu vyjmuti účastníci odboje, osoby, které jsou účastny rehabilitace podle zákona č. 119/1990 Sb., o soudní rehabilitaci, ve znění zákona č. 47/1991 Sb., nebo u nichž bylo odsuzující soudní rozhodnutí pro trestné činy uvedené v § 2 zákona č. 119/1990 Sb., ve znění zákona č. 47/1991 Sb., zrušeno přede dnem jeho účinnosti, anebo byly účastny rehabilitace podle § 22 písm. c) zákona č. 82/1968 Sb., o soudní rehabilitaci, jestliže neoprávněný výkon vazby nebo trestu odnětí svobody činil celkem alespoň 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tento výkon měl činit 12 měsíců, avšak skončil ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, osoby které byly zařazeny v táboře nucených prací nebo v pracovním útvaru, jestliže rozhodnutí o tomto zařazení bylo zrušeno podle § 17 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., o mimosoudních rehabilitacích, anebo ve vojenském táboře nucených prací, jestliže rozkaz o jeho zařazení do tohoto tábora byl zrušen podle § 18 odst. 1 zákona č. 87/1991 Sb., ve znění zákona č. 267/1992 Sb. a zákona č. 78/1998 Sb., anebo v centralizačním klášteře s režimem obdobným táborům nucených prací, pokud celková doba pobytu v těchto zařízeních činila 12 měsíců, popřípadě méně, pokud tato doba měla činit 12 měsíců, avšak skončila ze zdravotních důvodů před uplynutím 12 měsíců, pozůstalí manželé a manželky po těchto osobách a rodiny, ve kterých se narodily současně tři nebo více dětí, a to do čtyř let věku těchto dětí.