Zprávy redaktorů

Územní plánování I.

Kříž Erich 29.11.2015 00:00:00

zjednodušené řízení o umístění stavby

V tomto díle si rozebereme základy územního plánování v obcích – jaké pravomoci má ten který orgán a na co nezapomenout. Obecná úprava je obsažena ve stavebním zákoně (zákon č. 183/2006 Sb., který je poté proveden vyhláškou č. 503/2006 Sb. (vyhláška o podrobnější úpravě územního rozhodování a stavebního řádu).

Vzhledem k objemnosti problematiky se v tomto prvním díle zaměříme pouze na zjednodušené stavební řízení. Zjednodušené řízení může pověřený úřad s účastníkem začít vést, jestliže jsou splněny následující podmínky (§ 95 odst. 1 stavebního zákona): záměr je v zastavitelné ploše a nevyžaduje posouzení vlivu na životní prostředí, přičemž žádost obsahuje všechny předepsané náležitosti žádosti o zahájení řízení o umístění stavby včetně závazných stanovisek dotčených orgánů, které obsahují výslovný souhlas se zjednodušeným řízením a také souhlas účastníků řízení, kteří mají vlastnická nebo jiná věcná práva k pozemkům, jež jsou předmětem územního řízení, nebo mají společnou hranici s těmito pozemky, a stavbám na nich.

Následuje přezkum žádosti (§ 95 odst. 2 stavebního zákona), v případě, že není vše v pořádku, rozhodne stavební úřad usnesením o provedení stavebního řízení (§ 95 odst. 2 stavebního zákona). V opačném případě, tedy splňuje-li žádost všechny předepsané náležitosti a obsahuje-li všechna potřebná povolení, úřad vyhotoví návrh výroku, který má žadatel za povinnost zveřejnit v okolí místa realizace umístění stavby (§ 14 vyhlášky 503/2006 Sb. a § 95 odst. 2 stavebního zákona).

Patnáct dní od zveřejnění lze podat námitky dotčených osob nebo orgánů proti zjednodušenému řízení, v případě, že jdou vyhodnoceny kladně, stavební úřad opět rozhodne usnesením o zahájení standardního stavebního řízení (§ 95 odst. 4 stavebního zákona). Kromě toho může veřejnost podávat připomínky, to ale jen v případě, že je dotčena ochrana veřejného zájmu podle zvláštních právních předpisů.

Stavební úřad poté předá žadateli územní rozhodnutí s ověřenou grafickou přílohou v měřítku katastrální mapy a popřípadě speciálnímu stavebnímu úřadu, který provede další řízení.

V případě, že nejsou uplatněny žádné výhrady, námitky nebo připomínky, nabývá rozhodnutí, kterým je zveřejněný návrh výroku, právní moci (§ 95 odst. 4 stavebního zákona). To pak platí 2 roky od svého nabytí právní moci.