Zprávy redaktorů

Povodně a protipovodňová ochrana V.

Brázda Radek 29.11.2015 00:00:00

"Povodňové orgány obcí"

   Řízení ochrany před povodněmi zabezpečují povodňové orgány. Řízení ochrany před povodněmi zahrnuje přípravu na povodňové situace, řízení, organizaci a kontrolu všech příslušných činností v průběhu povodně a v období následujícím bezprostředně po povodni včetně řízení, organizace a kontroly činnosti ostatních účastníků ochrany před povodněmi. Povodňové orgány se při své činnosti řídí povodňovými plány.

Po dobu povodně jsou povodňovými orgány: 1. povodňové komise obcí a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí,

  1. povodňové komise obcí s rozšířenou působností a v hlavním městě Praze povodňové komise městských částí stanovené Statutem hlavního města Prahy,
  2. povodňové komise krajů,
  3. ústřední povodňová komise.

   Povodňové orgány mohou v době povodně činit opatření a vydávat operativní příkazy                                k zabezpečení ochrany před povodněmi, v odůvodněných případech i nad rámec platných povodňových plánů s tím, že v takovém případě musí neprodleně uvědomit dotčené osoby. Všechna přijatá opatření a vydané příkazy se zapisují do povodňové knihy a musí být přístupné k nahlédnutí osobám vykonávajícím působnost místně příslušných povodňových orgánů, nebo způsobem umožňujícím dálkový přístup. Mimořádné pravomoci povodňových orgánů začínají vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním těchto stupňů.

Povodňové orgány obcí

   Rada obce může k plnění úkolů při ochraně před povodněmi zřídit povodňovou komisi, jinak tuto činnost zajišťuje sama. Předsedou povodňové komise obce je starosta obce. Další členy komise jmenuje Rada obce, případně starosta obce (tam kde není zřízena Rada obce) z členů zastupitelstva a z fyzických a právnických osob, které jsou způsobilé k provádění opatření, případně mohou pomoci při ochraně před povodněmi. Povodňové orgány obcí jsou podřízeny povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností.

   Ve svých územních obvodech povodňové orgány obcí v rámci zabezpečení úkolů při ochraně před povodněmi: 1. potvrzují soulad věcné a grafické části povodňových plánů vlastníků (uživatelů) pozemků a staveb, pokud se nacházejí v záplavovém území nebo zhoršují průběh povodně, s povodňovým plánem obce, 2. zpracovávají povodňový plán obce a předkládají jej k odbornému posouzení správci povodí, v případě drobných vodních toků správci těchto vodních toků, 3. provádějí povodňové prohlídky, 4. zajišťují pracovní síly a věcné prostředky na provádění záchranných prací a zabezpečení náhradních funkcí v území, 5. prověřují připravenost účastníků ochrany podle povodňových plánů, 6. organizují a zabezpečují hlásnou povodňovou službu a hlídkovou službu, zabezpečují varování právnických a fyzických osob v územním obvodu obce s využitím jednotného systému varování,

  1. informují o nebezpečí a průběhu povodně povodňové orgány sousedních obcí a povodňový orgán obce s rozšířenou působností,
  2. vyhlašují a odvolávají stupně povodňové aktivity v rámci územní působnosti, 9. organizují, řídí, koordinují a ukládají opatření na ochranu před povodněmi podle povodňových plánů a v případě potřeby vyžadují od orgánů, právnických a fyzických osob osobní a věcnou pomoc, 10. zabezpečují evakuaci a návrat, dočasné ubytování a stravování evakuovaných občanů, zajišťují další záchranné práce, 11. zajišťují v době povodně nutnou hygienickou a zdravotnickou péči, organizují náhradní zásobování, dopravu a další povodní narušené funkce v území,
  3. provádějí prohlídky po povodni, zjišťují rozsah a výši povodňových škod, zjišťují účelnost provedených opatření a podávají zprávu o povodni povodňovému orgánu obce s rozšířenou působností,
  4. vedou záznamy v povodňové knize.

   K povodňovým orgánům obcí patří povodňová komise obce s rozšířenou působností, která má vůči povodňové komisi obce určité nadřazené pravomoci. K nim patří například vyjádření souladu povodňových plánů obcí s plánem obce s rozšířenou působností, organizace a řízení hlásné povodňové služby ve správním obvodu obce s rozšířenou působností, řízení a koordinace opatření prováděná povodňovými orgány obcí (podrobněji jsou pravomoci popsány v § 79 vodního zákona). Tomuto orgánu je potom nadřazena povodňová komise kraje.