Zprávy redaktorů

Povodně a protipovodňová ochrana IV.

Brázda Radek 29.11.2015 00:00:00

"Předpovědní a hlásná služba, výstražné a varovné systémy"

Předpovědní povodňová služba informuje povodňové orgány, případně další účastníky ochrany před povodněmi, o nebezpečí vzniku povodně, o jejím vzniku a o dalším nebezpečném vývoji, o hydrometeorologických prvcích charakterizujících vznik a vývoj povodně, zejména o srážkách, vodních stavech a průtocích ve vybraných profilech. Tuto službu zabezpečuje Český hydrometeorologický ústav ve spolupráci se správcem povodí. Informace poskytuje SIVS (Systém integrované výstražné služby) / hlásná a předpovědní služba Českého hydrometeorologického ústavu prostřednictvím internetových stránek ČHMÚ.

 

   Hlásná povodňová služba poskytuje informace povodňovým orgánům pro zabezpečení jejich úkolů v průběhu povodní. Povodňové orgány na jednotlivých stupních tyto informace potřebují pro:

  • varování obyvatelstva (úroveň obcí)
  • vyhlašování stupňů povodňové aktivity (většinou na úrovni obcí a ORP)
  • vyhodnocení situace a řízení povodňových opatření (povodňové orgány všech úrovní)

 

   Hlásnou povodňovou službu organizují podle § 73 vodního zákona povodňové orgány                           a podílejí se na ní ostatní účastníci ochrany před povodněmi. Podíl činností jednotlivých orgánů a dalších účastníků (správci povodí, správci vodních toků, vlastníci vodních děl, vlastníci nemovitostí) dále vyplývá z §§ 78–85 vodního zákona, kde se uvádí soupis činností těchto subjektů při zabezpečení ochrany před povodněmi. Informace hlásné povodňové služby využívají jak povodňové orgány, tak orgány krizového řízení. V případě vyhlášení krizových stavů z důvodu povodní přejímají řízení ochrany před povodněmi, a tedy i řízení hlásné povodňové služby, orgány krizového řízení. Odpovědní pracovníci povodňových orgánů spolupracují dále na organizaci a zabezpečení hlásné povodňové služby podle povodňových plánů a na předávání informací podle zavedených schémat. Pro předávání informací hlásné povodňové služby se využívá informačního systému HZS a dalších složek integrovaného záchranného systému.

   Hlásná povodňová služba je postavena především na informacích z terénu. Jsou to hlavně informace o stavu na vodních tocích v hlásných profilech, pro které jsou v povodňových plánech uvedeny směrodatné limity pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity. Nejsou to však informace jediné. Další informace jsou o stavu vodních toků mimo hlásné profily, zejména stavu a průtočnosti koryt a mostních objektů, stavu ochranných hrází, nátržích a průrvách, rozlivech a povrchovém odtoku, v zimě o ledových jevech a také informace o stavu vodních děl, rybníků a dalších objektů na vodních tocích, které mohou průběh povodně ovlivnit. Některé tyto informace hlásí povodňovým orgánům správci vodních toků, správci povodí a vlastníci vodních děl, jiné musí povodňový orgán obce získávat pomocí hlídkové služby, kterou pro tento účel ustavuje. Základní struktura hlásné a hlídkové služby musí být připravena předem a zakotvena v povodňových plánech na úrovni obcí a obcí s rozšířenou působností. V případě obcí, které mají zřízenou Jednotku Sboru dobrovolných hasičů, je tato činnost vykonávána především jejími členy.

 

   Varování právnických i fyzických osob (obyvatelstva) zabezpečují ve svém územním obvodu povodňové orgány obcí. K tomu využívají pokud možno koncové prvky varování v rámci jednotného systému varování - JSV (tzv. mluvící sirény), případně jiné technické prostředky dle svého povodňového plánu (může se jednat o místní SMS info kanály, varování obecním rozhlasem, který může být napojen na JSV, e-maily či mobilní hlásnou službu zajišťovanou Jednotkou SDH obce).

   V rámci operačního programu životní prostředí je pak možné stále získat finanční prostředky na vybudování místních varovných a výstražných systémů povodňové ochrany, přičemž z těchto prostředků lze hradit pořízení digitálních povodňových plánů, pořízení hlásných profilů kategorie „C“, čili místních hlásných profilů, ale také pořízení hladinoměrů a srážkoměrů. Nejdůležitější součástí je samozřejmě pořízení varovných systémů, kdy jsou většinově rekonstruovány obecní rozhlasy, které jsou v rámci této rekonstrukce napojeny na operační střediska HZS. Tyto finanční prostředky výše uvedeného dotačního titulu tak výraznou měrou přispívají ke zkvalitnění přenosu informací k osobám ohroženým povodní.