Zprávy redaktorů

Povodně a protipovodňová ochrana II.

Brázda Radek 29.11.2015 00:00:00

Povodňové prohlídky

Jednou z činností vykonávaných v rámci protipovodňové ochrany jsou povodňové prohlídky. Povodňovými prohlídkami se zjišťuje, zda na vodních tocích, vodních dílech a v záplavových územích, popřípadě na objektech nebo zařízeních ležících v těchto územích, nejsou závady, které by mohly zvýšit nebezpečí povodně nebo její škodlivé následky. Povodňové prohlídky organizují a provádějí povodňové orgány podle povodňových plánů, a to nejméně jednou ročně (zpravidla před obdobím jarního tání sněhu). Povodňové orgány pak mohou na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží povodňové orgány takovou povinnost rozhodnutím.

Rozsah povodňové prohlídky zahrnuje prohlídku:

  • příslušného vodního toku, a to v intravilánu obce i nad ním, přičemž se zjišťuje zejména stav v okolí vodních děl, mostních objektů a propustků a zvláštní důraz je kladen na všechna kritická místa a oblasti na území obce,
  • dalších vodních toků v okolí obce, zejména se opět zjišťuje stav v okolí vodních děl, mostních objektů a propustků.

V případě konání rozsáhlejší povodňové prohlídky je vhodné provést nad dotčeným územím fotolet, který zdokumentuje stav území v pohledu z výšky a mnohé závady lépe odhalí. Další dobrou pomůckou pro konání povodňové prohlídky je GPS. Díky ní je možno přesně určit místo závady, pořídit patřičnou foto nebo video dokumentaci a vše zaznamenat v zápise.

Výsledkem povodňové prohlídky je:

  • zpracování zápisů s popisem všeho zjištěného, včetně pořízené dokumentace - foto, video,
  • přijetí patřičných opatření, která vedou k odstranění případných rizik při povodni (skládek, špatně zajištěných plovoucích objektů, odstranění nežádoucích křovin a dřevin a podobně),
  • možnost povodňového orgánu na základě povodňové prohlídky vyzvat vlastníky pozemků, staveb a zařízení v záplavovém území k odstranění předmětů, skládek materiálu a zařízení, které mohou způsobit zhoršení odtokových poměrů nebo ucpání koryta níže po toku. Pokud tito vlastníci výzvy ve stanovené lhůtě neuposlechnou, uloží takovou povinnost správním rozhodnutím,
  • přijetí dalších opatření, která vedou ke zvýšení kapacity profilů.