Zprávy redaktorů

Povodně a protipovodňová ochrana I.

Brázda Radek 29.11.2015 00:00:00

Úvod do problematiky

Ochrana před povodněmi je vymezena v zákoně č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), zvláště pak v §§ 63 a následujících. V tomto úvodním článku proto budou uvedeny základní informace o povodních vybrané z platného znění tohoto zákona.

   Ochranou před povodněmi se rozumí činnosti a opatření, které mají předcházet povodňovému riziku, a zároveň i jejich zvládnutí. Operativní opatření jsou zabezpečována podle povodňových plánů (o nich bude řeč později) anebo v případě vyhlášení krizového stavu dle krizových plánů. V rámci těchto činností je každý povinen umožnit vstup, případně vjezd na své pozemky, přispět na příkaz povodňových orgánů osobní a věcnou pomocí k ochraně životů a majetku před povodněmi a řídit se příkazy povodňových orgánů. Pokud vlastníkovi vznikla při těchto činnostech škoda, má nárok na její náhradu.

   Zákon v § 64 definuje, co se rozumí slovem povodně. V tomto § se uvádí, že povodní se rozumí přechodné výrazné zvýšení hladiny vodních toků nebo jiných povrchových vod, při kterém voda již zaplavuje území mimo koryto vodního toku a může způsobit škody. Povodní je pak také stav, kdy voda může způsobit škody tím, že z určitého území nemůže dočasně přirozeným způsobem odtékat nebo její odtok je nedostatečný, případně dochází k zaplavení území při soustředěném odtoku srážkových vod. Povodeň pak může být způsobena přírodními jevy, zejména táním sněhu, dešťovými srážkami nebo chodem ledů, případně poruchou vodního díla, které může vést až k jeho havárii nebo nouzovým řešením kritické situace na vodním díle, přičemž v tomto případě se jedná tzv. zvláštní povodeň.

   Samotná povodeň začíná vyhlášením druhého nebo třetího stupně povodňové aktivity a končí odvoláním třetího stupně povodňové aktivity, případně druhého stupně. Jednotlivé stupně povodňové aktivity jsou:

  1. Stupeň povodňové aktivity – stav bdělosti - nastává při nebezpečí přirozené povodně a zaniká, pominou-li příčiny takového nebezpečí; tento stav nastává rovněž vydáním výstražné informace předpovědní povodňové služby; vyžaduje věnovat zvýšenou pozornost vodnímu toku nebo jinému zdroji povodňového nebezpečí, zahajuje činnost hlásná a hlídková služba; na vodních dílech nastává tento stav při dosažení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností z hlediska bezpečnosti díla nebo při zjištění mimořádných okolností, jež by mohly vést ke vzniku zvláštní povodně.
  2. Stupeň povodňové aktivity – stav pohotovosti - se vyhlašuje, když nebezpečí přirozené povodně přerůstá v povodeň, ale nedochází k větším rozlivům a škodám mimo koryto; vyhlašuje se také při překročení mezních hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti; aktivizují se povodňové orgány a další účastníci ochrany před povodněmi, uvádějí se do pohotovosti prostředky na zabezpečovací práce, provádějí se opatření ke zmírnění průběhu povodně podle povodňového plánu.
  3. Stupeň povodňové aktivity – stav ohrožení - se vyhlašuje při bezprostředním nebezpečí nebo vzniku škod většího rozsahu, ohrožení životů a majetku v záplavovém území; vyhlašuje se také při dosažení kritických hodnot sledovaných jevů a skutečností na vodním díle z hlediska jeho bezpečnosti současně se zahájením nouzových opatření; provádějí se povodňové zabezpečovací práce podle povodňových plánů a podle potřeby záchranné práce nebo evakuace.

Druhý a třetí stupeň povodňové aktivity vyhlašují a odvolávají ve svém územním obvodu povodňové orgány. Podkladem je dosažení nebo předpověď dosažení směrodatného limitu hladin nebo průtoků stanovených v povodňových plánech, zpráva předpovědní nebo hlásné povodňové služby, doporučení správce vodního toku, oznámení vlastníka vodního díla, případně další skutečnosti charakterizující míru povodňového nebezpečí. O vyhlášení a odvolání povodňové aktivity je povodňový orgán povinen informovat subjekty uvedené v povodňovém plánu a vyšší povodňový orgán. Směrodatné limity vodních stavů pro vyhlašování stupňů povodňové aktivity jsou obsažené v povodňových plánech a jsou závazné pro povodňové plány nižších stupňů.