Zprávy redaktorů

Financování Jednotek SDH obcí

Brázda Radek 29.11.2015 00:00:00

Financování Jednotek SDH obcí

Jednotky Sborů dobrovolných hasičů obcí jsou financovány především z rozpočtů svých zřizovatelů, čili obcí. Jiné nároky na obecní rozpočet bude zcela jistě mít Jednotka zařazená v systému plošného pokrytí kraje v JPO V, tedy s pouhou územní působností (mimo území své obce mohou zasahovat pouze na výzvu operačního důstojníka). Tato bude splňovat minimální požadavky stanovené platnými právními prostředky, a pokud bude mít ze strany Zastupitelstva obce podporu, tak bude její vybavení průběžně obnovováno, doplňováno nebo pořizováno nové. Vždy ovšem z pohledu možností obecního rozpočtu.

   V případě Jednotek zařazených v JPO III nebo JPO II již budou finanční požadavky na obecní rozpočet podstatně vyšší. Zde se ovšem jedná o Jednotky, které jsou v systému přímo určeny, že mohou zasahovat mimo území své obce. Jednotky JPO II pak drží stálou hotovostní službu, což se také projevuje na jejich financování.

   Dotace za zásah je určena pro všechny Jednotky s výjezdem mimo katastrální území zřizovatele Jednotky, tj. obce, a tyto finanční prostředky jdou ze státního rozpočtu (rozpočtu ministerstva vnitra, generálního ředitelství HZS ČR) do rozpočtu kraje, který je pak dle předem stanoveného klíče rozdělí na jednotlivé Jednotky v kraji a rozhodnutím Zastupitelstva kraje jsou pak tyto finance převedeny na účty obcí. Z dotace je možno hradit náklady na PHM, hasiva, materiální a věcné prostředky a refundace mezd. Dotace se uplatňuje u územního odboru HZS kraje a musí být doložena zprávou o zásahu, vyčíslením nákladů na PHM, fotokopiemi dokladů o refundacích mezd zasahujících hasičů. Do této poměrně jednoduché dotace, která byla vyplácena vždy jedenkrát za půl roku, ovšem významně zasáhla novela zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Přestože kraje jsou jen přeposílateli této dotace, museli v průběhu letošního roku provést úpravu v pravidlech a v souladu s novelou výše zmiňovaného zákona vytvořit dotační titul. Avšak údaje uvedené výše, tj. co může být z dotace hrazeno, a co musí být k žádosti o dotaci doloženo, zůstává totožné.

   Státní rozpočet rovněž hradí výdaje spojené s odbornou přípravou členů Jednotek SDH obcí. Odbornou přípravu provádí HZS a vzdělávací zařízení Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska a Ministerstva vnitra ČR. Výše dotace je pak závislá ne délce trvání odborné přípravy (stanovena je v přibližné výši 400 Kč/den). Tuto dotaci je možné použít na cestovné a stravné, refundaci mzdy a poplatek ze kurz.

   Další finanční zdroje může Jednotka, potažmo její zřizovatel, získat z rozpočtů krajů, které mají pro dobrovolné hasiče a zasahující JSDH obcí většinou vlastní dotační programy.

   Ze státního rozpočtu pak lze získat finanční prostředky na nákup nové požární techniky. Dotace je poskytnuta do výše 70 % pořizovacích nákladů, maximálně však do výše 2,5 milionů Kč při nákup nové cisternové automobilové stříkačky (cena nové CAS se ovšem pohybuje v částkách nad 4 miliony Kč). Podmínkou pro přiznání této dotace je skutečnost, že v posledních 8 letech obec nezískala na stejný účel dotaci ze státního rozpočtu. Žádosti přijímá ministerstvo vnitra – generální ředitelství HZS ČR, přičemž žádosti o poskytnutí dotace se podávají prostřednictvím územních odborů HZS krajů do 30. dubna.

   Jedním z dalších zdrojů financování JSDH obcí pak může být rovněž úhrada nákladů za zásah                         u dopravní nehody, který platí pojišťovny. Jednotky jsou k dopravním nehodám vysílány se zraněním nebo vyproštěním, pokud mají rychlejší dojezd než Jednotky HZS kraje. Hodinová sazba činí 5 600 Kč za každou započatou hodinu a náhrady uplatňuje za obce HZS kraje.