Zprávy redaktorů

Práva a povinnosti člena zastupitelstva

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Každý člen zastupitelstva obce disponuje ze zákona celou škálu práv. Vztahují se ne něj však i některé zákonné povinnosti.

Každý člen zastupitelstva má právo volit a být volen do každého voleného orgánu obce. Konkrétně se jedná o funkci starosty, místostarosty, člena rady (pokud se rada v obci volí), předsedy nebo člena výboru. Dále sem patří práva spojená s vystupováním člena v zastupitelstvu a dalších volených orgánech. Tato práva jsou upravena jen rámcově, neboť zákon podrobnosti jednání zastupitelstev svěřuje bližší úpravě zastupitelstvy samotnými v jejich jednacích řádech.[1]

Člen zastupitelstva obce má dle zákona o obcích právo:

  1. předkládat zastupitelstvu obce, radě obce, výborům zastupitelstva a komisím rady své návrhy na projednání určitých záležitostí
  2. vznášet dotazy, připomínky a podněty na radu obce a její jednotlivé členy, na předsedy výborů, na statutární orgány právnických osob, jejichž zakladatelem obec je, a na vedoucí příspěvkových organizací a organizačních složek, které obec zřídila a do 30 dnů na tento dotaz nebo podnět obdržet písemnou odpověď.
  3. požadovat od zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu, jakož i od zaměstnanců právnických osob, které obec zřídila, informace ve věcech, které souvisejí s výkonem funkce zastupitele. Informace musí být opět poskytnuta nejpozději do třiceti dnů.

Práva popsaná v bodě 2. a 3. bývají nazývána jako práva mimo zastupitelstvo. V souvislosti s 2. bodem se pak hovoří o právu člena zastupitelstva na intervenci, u bodu 3. pak o právu na informaci. 

V zákoně o obcích je dále upraveno právo vznášet námitku proti zápisu o průběhu zasedání zastupitelstva. V jednacích řádech jsou dále upravena taková oprávnění jako právo na vystoupení v rozpravě, na věcnou připomínku, právo podávat pozměňovací návrh k pořadu a proceduře jednání, k návrhu usnesení atd.[2]

 

Člen zastupitelstva obce má povinnost:

  1. zúčastňovat se zasedání zastupitelstva obce, popřípadě zasedání jiných orgánů obce, jichž je členem (například obecní rady) a plnit úkoly, které mu tyto orgány uloží.
  2. hájit zájmy občanů obce a vystupovat tak, aby nebyla ohrožena vážnost funkce.

Tyto povinnosti však nejsou sankcionovány, ani nevedou ke ztrátě mandátu.

Právní úprava pamatuje i na problém střetu zájmů. Může k němu dojít v případě projednávání a rozhodování určité záležitosti v orgánech obce, z níž daný zastupitel, osoba jemu blízká či jím zastupovaná bude dle nasvědčujících skutečností nějakým způsobem profitovat. Zastupitel je povinen možnou podjatost sdělit, o existenci důvodů pro vyloučení rozhoduje daný orgán obce. To ale neznamená, že by zastupitelstvo mohlo rozhodnout o tom, že se takový člen z určitého hlasování vylučuje. Taková věc by se dala snadno zneužít. Zastupitelstvo rozhodne pouze o tom, zda podle názoru většiny u příslušného člena zastupitelstva takový střet zájmů nastal nebo ne. Pak už je jen na něm, zda se hlasování zúčastní nebo ne.[3]

Další povinnosti pro některé členy zastupitelstva obce vyplývají ze zákona
č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů. Pro účely tohoto zákona se veřejným funkcionářem rozumí také:

  • člen zastupitelstva obce (městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města a městské části hlavního města Prahy), který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn, a člen zastupitelstva obce, který před svým zvolením do funkce člena zastupitelstva nebyl v pracovním poměru, ale vykonává funkce ve stejném rozsahu jako člen zastupitelstva obce, který je pro výkon funkce dlouhodobě uvolněn,
  • starosta obce, místostarosta obce a členové rady obce a kraje, kteří nejsou pro výkon funkce dlouhodobě uvolněni.

 

Zákon o střetu zájmů ukládá v souvislosti s funkcí veřejného funkcionáře řadu povinností, a to především:

  • povinnost podávat oznámení o jiných vykonávaných činnostech, tedy těch, které vykonává vedle své funkce člena zastupitelstva (například podnikatelská činnost),
  • povinnost oznámení o majetku nabytém v průběhu výkonu funkce a
  • povinnost oznámení o příjmech, darech a závazcích.

 

Oznámení je veřejný funkcionář povinen učinit nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku.

Obsah a formální náležitosti všech těchto oznámení zákon o střetu zájmů přesně popisuje. Za neodevzdání takového oznámení nebo za jeho nepřesné či neúplné vyplnění může být uložena pokuta v řádech desítek tisíc korun.

Hledisko malých obcí:

Z hlediska malých obcí je téma práv a povinností členů zastupitelstva samozřejmě problematické. Neuvolnění členové zastupitelstva se často správně neorientují v dotčené právní úpravě. Mají často chybnou představu o svých právech a povinnostech. Zastupitelstvo obce nemá k dispozici profesionální zázemí pro naléhavé řešení právních problémů při porušení ustanovení příslušných zákonů nebo také jednacího řádu. Jednání zastupitelstev malých obcí pak často probíhají v pozdních odpoledních či večerních hodinách, kdy je jenom těžko možné počítat s případnou pomocí či konzultací různých institucí.

Zvláště na malých obcích pak může být problém také podjatost členů zastupitelstva. Vzhledem ke specifikům malé obce mohou být často podjatí všichni členové zastupitelstva.

Dalším problémem, a to nejen u malých obcí, jsou povinnosti spojené podáváním oznámení dle zákona o střetu zájmů. Nevíce diskutovaná je tato povinnost u dlouhodobě neuvolněných členů zastupitelstva obce. Na malých obcích tento problém dopadá na „neuvolněné“ starosty a místostarosty a obecně pak na „neuvolněné“ radní, kteří tak musí zveřejnit svůj hlavní zdroj příjmů.

Částečným řešení tohoto problému by podle mého názoru mohlo být omezení této povinnosti u výše uvedených osob podle odst. 3 dle § 2 zákona o střetu zájmů a to především uplatněním podmínky minimální hodnoty finanční operace, jak je tomu u jiných kategorií veřejných funkcionářů.

 

 

[1] srov. Filip, J.: Ústavní právo České republiky. I. díl. 4. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, ISBN: 80-210-3254-5, str. 495. – 496.

[2] srov. Filip, J.: Ústavní právo České republiky. I. díl. 4. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, ISBN: 80-210-3254-5,  str. 497.

[3] Černý, I. a kol.: Příručka člena zastupitelstva obce po volbách 2006. Praha: SMO ČR, 2006, ISBN: 978-80-239-8318-0, str. 18