Zprávy redaktorů

Uvolněný a neuvolněný člen zastupitelstva

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Členy zastupitelstva obce rozděluje zákon o obcích na (pro výkon této funkce dlouhodobě) uvolněné a neuvolněné.

Členy zastupitelstva obce rozděluje zákon o obcích na uvolněné a neuvolněné.

Uvolnění členové zastupitelstva jsou pro výkon této funkce dlouhodobě uvolněni z pracovního poměru, popřípadě vykonávají tuto funkci, aniž by byli předtím zaměstnáni. Obec těmto zastupitelům poskytuje za výkon funkce odměnu, která se vyplácí z rozpočtových prostředků obce.

Za odměnu se považuje jednak měsíční odměna a odměna při skončení funkčního období. Výše měsíční odměny je závislá na druhu vykonávané funkce, počtu obyvatel obce a rozsahu výkonu přenesené státní správy (zvyšuje se u obcí s rozšířenou působností, s pověřeným obecním úřadem, matričním nebo stavebním úřadem). Výši měsíční odměny upravuje vládní nařízení.[1] Pokud uvolněná členka zastupitelstva funkci nevykonává z důvodu těhotenství nebo péče o dítě do věku 3 let, odměna jí nenáleží, neboť je zde poskytováno peněžité zaopatření podle zvláštních předpisů.[2] V případě dočasné pracovní neschopnosti či karantény je tato měsíční odměna snížena podobným způsobem jako stanoví předpisy o nemocenském pojištění.

Odměna při skončení funkčního období je závislá na počtu let ve výkonu funkce a může dosahovat maximálně šestinásobku měsíční odměny. Na tuto částku však nemá nárok zastupitel odsouzený za úmyslný trestný čin spáchaný v průběhu funkčního období. V případě, že uvolněnému zastupiteli zanikl mandát v průběhu volebního období, bude mu poskytována odměna ještě po dobu 3 měsíců po tomto zániku. Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů zastupitelstva je v pravomoci zastupitelstva obce.

Na ostatní členy zastupitelstva se hledí jako na neuvolněné. Pokud jsou neuvolnění členové zastupitelstva v pracovním poměru, poskytne jim zaměstnavatel pro výkon funkce pracovní volno s náhradou mzdy včetně pojistného na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na veřejné zdravotní pojištění. Rozsah doby potřebné k výkonu funkce v konkrétním případě určí obec. Náhradu mzdy uhradí obec jejich zaměstnavateli. Neuvolněným členům zastupitelstva obce, kteří nejsou v pracovním nebo jiném obdobném poměru, poskytuje obec ze svých rozpočtových prostředků náhradu výdělku ušlého v souvislosti s výkonem jejich funkce paušální částkou, jejíž výši stanoví zastupitelstvo obce vždy na příslušný kalendářní rok.

Neuvolněných členům zastupitelstva může být za výkon funkce poskytnuta měsíční odměna. Její maximální výše je upravena ve stejném vládním nařízení jako u uvolněných zastupitelů. Rozdíl však spočívá v tom, že její výplata je dobrovolná a závisí na vůli zastupitelstva.

Zvýhodněni oproti ostatním neuvolněným zastupitelům jsou však neuvolněný starosta a místostarosta. Oba totiž mají nárok na měsíční odměnu ještě po dobu 3 měsíců v případě, že jejich mandát či funkce zanikla v průběhu volebního období. Neuvolněný starosta má navíc, stejně jako uvolnění zastupitelé, nárok na odměnu při skončení funkčního období. Pro oba tyto případy platí stejné podmínky, které byly zmíněny v souvislosti s odměnami uvolněných zastupitelů.

Uvolnění členové zastupitelstva mají také nárok na dovolenou ve výši 5 týdnů v jednom kalendářním roce. Na vztahy vyplývající z výkonu funkce uvolněného člena zastupitelstva se jinak vztahují ustanovení zákoníku práce.

Členovi zastupitelstva obce náleží v souvislosti s výkonem jeho funkce cestovní náhrady ve výši a za podmínek stanovených právními předpisy platnými pro zaměstnance v pracovním poměru.[3]

 

 

[1] Nařízení vlády č. 37/2003 Sb., o odměnách za výkon funkce členů zastupitelstev, ve znění pozdějších předpisů

[2] Např. zákon č. 88/1968 Sb., o prodloužení mateřské dovolené, o dávkách v mateřství a o přídavcích na děti z nemocenského pojištění, ve znění pozdějších předpisů

[3] Břeň, J. a kolektiv: Obce 2008-2009. Brno: Meritum, 2008, ISBN: 978-80-7357-331-7, str. 54