Zprávy redaktorů

Mandát člena zastupitelstva

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Mandát člena zastupitelstva vzniká zvolením, přičemž ke zvolení dojde ukončením hlasování. Pro vznik mandátu tedy není rozhodující, zda se např. zvolený člen zastupitelstva obce zúčastnil ustavujícího zasedání zastupitelstva.

Vznik mandátu je výlučně vázán toliko na ukončení hlasování[1] v okamžiku ukončení hlasování.

Nový člen skládá na začátku prvního zasedání zastupitelstva obce, kterého se zúčastní, slib[2]. Člen zastupitelstva obce skládá slib před zastupitelstvem obce pronesením slova „slibuji“ a složení slibu potvrdí svým podpisem.

Svůj mandát vykonává člen zastupitelstva obce osobně, v souladu se svým slibem a není přitom vázán žádnými příkazy. Jedná se tedy o reprezentativní mandát, při němž by neměl být vázán žádnými příkazy, ať již od voličů, politických stran či jiných subjektů.

Mandát člena zastupitelstva může zaniknout individuálně nebo některým z hromadných způsobů společně s ostatními členy zastupitelstva.

Hromadný zánik mandátu:

  1. ukončením voleb nového zastupitelstva. Volby můžeme rozlišit na řádné a mimořádné, mezi něž řadíme volby dodatečné, opakované, nové a opakované hlasování[3],
  2. rozpuštěním zastupitelstva rozhodnutím Ministerstva vnitra. Toto rozpuštění může nastat v případě, že se zastupitelstvo nesejde po dobu delší než 6 měsíců tak, aby bylo schopné se usnášet. Ministerstvo vnitra může rozpustit zastupitelstvo také tehdy, nebude-li postupovat v souladu s rozhodnutím přijatým v místním referendu, popřípadě toho referendum, i přes soudem uloženou povinnost, nevyhlásí. V posledně jmenovaném případě musí být splněna podmínka uplynutí dvouměsíční lhůty ke zjednání nápravy,
  3. zrušením platnosti voleb nebo hlasování soudem,
  4. zánikem obce.

 

Individuální zánik mandátu:

  1. odmítnutím složení slibu nebo složení slibu s výhradou,
  2. rezignací,
  3. úmrtím,
  4. vyslovením ztráty mandátu z důvodu neslučitelnosti funkcí, ztráty volitelnosti nebo pravomocného rozsudku soudu odsuzujícího člena zastupitelstva k nepodmíněnému trestu odnětí svobody za úmyslný trestný čin.

 

[1] Břeň, J. a kolektiv: Obce 2008-2009. Brno: Meritum, 2008, ISBN: 978-80-7357-331-7, str. 670

[2] „Slibuji věrnost České republice. Slibuji na svou čest a svědomí, že svoji funkci budu vykonávat svědomitě, v zájmu obce (města, městyse) a jejích (jeho) občanů a řídit se Ústavou a zákony České republiky.“

[3] Podrobnosti v § 54 a § 58 zákona č.  491/2001 Sb., o volbách do zastupitelstev obcí, ve znění pozdějších předpisů. Nové volby se mimo jiné musí konat z důvodu poklesu počtu členů zastupitelstva o více než polovinu, popřípadě pod 5, a zastupitelstvo nemůže být doplněno z náhradníků.