Zprávy redaktorů

Zastupitelstvo obce - úvod do problematiky

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Jak již bylo uvedeno, je zastupitelstvo obce kolektivním orgánem a to jediným, který je ústavně zakotven. Zastupitelstvo samostatně spravuje obec, jeho členové jsou voleni tajným hlasováním na základě všeobecného, rovného a přímého volebního práva na čtyřleté volební období. Tento způsob ustavení zastupitelstva obce je předepsán rovněž ústavní cestou.

 V zastupitelstvu obce nemůže mít právo rozhodujícího hlasu nikdo jiný než ten, kdo získal mandát ve volbách.[1]

Zastupitelstvo obce nemá strukturu, neboť je jednokomorové. Jejich vnitřními orgány jsou starosta a místostarostové, někteří autoři uvádějí i ověřovatele zápisu. Iniciativními a kontrolními orgány zastupitelstva jsou výbory.[2]

 

Počet členů zastupitelstva obce

Zastupitelstvo obce je složeno ze členů zastupitelstva obce, jejichž počet na každé volební období stanoví v souladu se zákonem o obcích zastupitelstvo obce nejpozději do 85 dnů přede dnem voleb do zastupitelstev v obcích.

Zastupitelstvo obce při stanovení počtu členů zastupitelstva obce přihlédne zejména k počtu obyvatel a velikosti územního obvodu. Počet obyvatel obce vychází podle stavu k 1. lednu roku, v němž se konají volby.

Stanovený počet členů zastupitelstva se pohybuje v tomto rozpětí:

počet obyvatel

počet zastupitelů

do 500

5 až 15

501 až 3 000

7 až 15

3001 až 10 000

11 až 25

10 001 až 50 000

15 až 35

50 001 až 150 000

25 až 45

150 001 a více

35 až 55

Počet členů zastupitelstva obce, který má být zvolen, se oznámí na úřední desce obecního úřadu nejpozději do dvou dnů po jeho stanovení.

Neurčí-li zastupitelstvo jinak, volí se počet členů zastupitelstva podle počtu členů zastupitelstva obce v končícím volebním období.  

V případě, že se stanovený počet členů zastupitelstva v průběhu volebního období sníží o více než polovinu či klesne pod 5 a zastupitelstvo obce již nebude moci být doplněno ani z tzv. náhradníků, je tato skutečnost (kromě toho, že jde o důvod pro vyhlášení nových voleb do zastupitelstva obce[3]) i důvodem, že zastupitelstvo nemůže rozhodovat o důležitých záležitostech uvedených v zákoně o obcích[4]. Rozhodovací pravomoc zastupitelstva obce je takto výrazně omezena proto, aby nízký počet osob nemohl ještě do voleb rozhodnout o nevratných krocích zásadní povahy (dispozice s nemovitostmi ve vlastnictví obce apod.)[5]

Hledisko malých obcí

Z hlediska malých obcí je stanovení počtu zastupitelů poměrně důležitým krokem.  V malých obcích (a především v těch nejmenších) není často z různých důvodů o členství v zastupitelstvu obce zájem. Politické strany v obcích neexistují vůbec nebo jenom v malé míře. Velký počet stanovených členů budoucího zastupitelstva může znamenat problémy s naplněním kandidátek, kdy celkový počet kandidátů může odpovídat počtu členů zastupitelstva. Jednoznačně tento fakt vyvolává nedůvěru u občanů obce a to, jak při volbách samotných, tak v průběhu volebního období zastupitelstva obce. Viz. příloha číslo 2: Zastupitelstva obcí ve správním obvodu ORP Nové Město na Moravě po volbách v roce 2006. Z této tabulky jednoznačně vyplývá, že především obce do 100 obyvatel mají problémy s utvořením kandidátek (u obcí Spělkov, Račice a Podolí převyšoval počet kandidátů pouze o jednoho počet členů zastupitelstva, u obce Nový Jimramov o dva). U obce Mirošov (která měla k 1. 1. 2006 celkem 130 obyvatel) dokonce odpovídal počet kandidátů počtu členů zastupitelstva – zvoleni tedy byli všichni kandidáti. 

Naopak volba nízkého počtu členů zastupitelstva obce při spodní hranici může znamenat problémy při obsazení dle zákona o obcích povinných výborů zastupitelstva obce. Stanovení počtu členů zastupitelstva obce na pět, pak může být problematické i z hlediska rizika poklesu počtu členů pod tuto hodnotu. Musíme si uvědomit, že na malých obcích kandidují často tzv. nezávislí kandidáti, kteří nemají za sebe náhradníka. V případě, že se nepodaří doplnit jediného člena zastupitelstva obce, přicházejí na řadu nové volby. Příkladem opět může být situace v obci Tři Studně (viz. Příloha č. 2), kde kandidovalo celkem 9 nezávislých kandidátů. Zastupitelstvo obce má pouze pět členů. Neexistují tedy žádní náhradníci a riziko nových voleb v průběhu tohoto volebního období je tak opravdu vysoké.

 

 

[1] Filip, J.: Ústavní právo České republiky. I. díl. 4. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, ISBN: 80-210-3254-5, str. 485

[2] Srov. Filip, J.: Ústavní právo České republiky. I. díl. 4. vydání. Brno : Masarykova univerzita, 2003, ISBN: 80-210-3254-5, str. 486

[3] dle § 58 odst. a) a b) zákona č. 491/2001 Sb. ze dne 6. prosince 2001 o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů

[4] dle § 90 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

[5] Černý, I. a kol.: Příručka člena zastupitelstva obce po volbách 2006. Praha: SMO ČR, 2006, ISBN: 978-80-239-8318-0, str. 19