Zprávy redaktorů

Působnost a pravomoc obecního úřadu

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Jak jste se mohli dočíst v předchozím příspěvku, obecní úřad je orgánem obce administrativního typu a nemá tedy právní subjektivitu.

Obecní úřad:

  • v oblasti samostatné působnosti plní úkoly, které mu uložilo zastupitelstvo obce nebo rada obce, a pomáhá výborům a komisím v jejich činnosti
  • vykonává přenesenou působnost v základním rozsahu svěřeném obci s výjimkou věcí, které patří do působnosti jiného orgánu obce (obecní úřad například nemá oprávnění vydávat nařízení obce.)

Rozsah činností obecního úřadu se značně liší dle tzv. stupně obce. Jak již bylo uvedeno v předchozích článcích, rozdělují se obce dle rozsahu přenesené působnosti do tří stupňů. Nejméně úkolů státní správy plní obce I. stupně, naopak největším rozsahem přenesené působnosti disponují obce s rozšířenou působností tzv. obce III stupně. Mezi oběma typy stojí  tzv. obec II. typu, tedy obec s pověřeným úřadem.   

V této oblasti však nelze opomenout ani obce s matričním úřadem či obce, které provádějí ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a ověřování pravosti podpisu, anebo obce, které vydávají ověřené výstupy z informačních systémů veřejné správy.  Počet obcí, které vykonávají příslušné agendy státní správy na základě zvláštních právních předpisů, je velmi rozličný a zahrnuje rovněž některé obce I. stupně.[1]

Každá obec také musí mít úřední desku, jež musí být nepřetržitě přístupná veřejnosti. Zřizuje ji obecní úřad a obvykle bývá na budově obecního úřadu také umístěna. Úřední deska slouží k informování občanů obce, zveřejnění nejrůznějších listin, o nichž to stanoví zákon, a zajištění platnosti a účinnosti právních předpisů obce. Kromě toho však mají obce také povinnost vést úřední desku i v elektronické podobě. Obec je povinna informovat občany nejen o svých právních předpisech. Musí si opatřit alespoň jeden výtisk Sbírky zákonů a Věstník právních předpisů kraje, které zpřístupní k nahlédnutí. Obecní úřad s rozšířenou působností má nadto povinnost zpřístupnit i Sbírku mezinárodních smluv. Řada obcí pro tyto účely využívá specializované počítačové programy.

 

[1] Horáček, J. a kol.: Vedení obce v praxi. Praha: Raabe, 2008, ISSN: 1802.8187, A 1.3 str. 8.-9.