Zprávy redaktorů

Obecní úřad

SEDLÁČEK Jan 29.11.2015 00:00:00

Obecní úřad, jenž je orgánem obce administrativního typu, v jehož čele stojí starosta, tvoří: - starosta - místostarosta (místostarostové) - tajemník obecního úřadu, je-li tato funkce zřízena -zaměstnanci obce zařazení do obecního úřadu

Pro jednotlivé úseky činnosti obecního úřadu může rada obce zřídit odbory a oddělení, včetně jejich vedoucích. Jejich počet je na úvaze rady a záleží na místních podmínkách a potřebách obce. Jak již bylo naznačeno v předchozích kapitolách, v případě absence rady si toto oprávnění rozděluje zastupitelstvo (zřizování odborů) a starosta (jmenování vedoucích).

Obecní úřad funguje i v obcích, které nemají žádného zaměstnance v pracovním poměru, protože ho tvoří alespoň starosta s místostarostou.


V obecním úřadu se můžeme setkat s různými kategoriemi zaměstnanců obce. Radě obce je vyhrazeno stanovit celkový počet zaměstnanců obce v obecním úřadu (v obcích, kde se rada obce nevolí je tato pravomoc vyhrazena zastupitelstvu obce). Zvláštní postavení zaměstnanců obce mají tzv. úřední osoby (úředníci), pro něž je významný zákon č. 312/2002 Sb., o úřadnících územních samosprávných celků a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Tento zákon, který upravuje pracovní poměr úředníků a jejich vzdělávání, se naopak nevztahuje na ty zaměstnance obce zařazené do obecního úřadu, kteří vykonávají výhradně pomocné, servisní nebo manuální práce nebo kteří výkon takových prací řídí. Na obě tyto kategorie zaměstnanců obce zařazených do obecního úřadu se vztahuje zákoník práce, avšak s tím, že na pracovněprávní vztahy úředníků obce se použije zákoník práce tehdy, pokud zákon č. 312/2002 Sb. nestanoví jinak. Zákon č. 312/2002 Sb. tedy neupravuje pracovní poměr úředníků obce komplexně, ale pouze jen některé zvláštnosti ve vztahu k obecné úpravě obsažené v zákoníku práce. Platové poměry úředníků obcí se řídí zákoníkem práce a nařízením vlády č. 564/2006 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě.[1]

 

[1] Horáček, J. a kol.: Vedení obce v praxi. Praha: Raabe, 2008, ISSN: 1802.8187, A 1.3 str. 11. – 12.