Zprávy redaktorů

24. Dokumenty strategického plánování

Bartoněk Josef 10.11.2015 12:31:32

strategie, plán, rozpočet

  1. Dokumenty strategického plánování

 

Základním strategickým dokumentem pro regionální rozvoj je Strategie regionálního rozvoje ČR zpracovávaná Ministerstvem pro místní rozvoj a schvalovaná vládou. Jedná se o střednědobý dokument, který sděluje postoj státu k regionální podpoře, identifikuje nejvážnější nedostatky v rozvoji regionů z pohledu vlády a formuluje cíle. Pro ostatní aktéry územního rozvoje, zejména ty z oblasti samospráv, je tato strategie potom důležitá především proto, že určuje, na které záměry a cíle bude v daném období přednostně poskytována finanční podpora z národních, ale i evropských rozpočtů. 

Na úrovni krajů se vytváří střednědobé i dlouhodobé strategie a programy rozvoje krajů, které jsou většinou sektorově zaměřené. Základním hybatelem a realizátorem záměrů regionálního rozvoje jsou však města a obce. V případě, že se jedná o malé obce, v nich se děje krátkodobé strategické plánování především prostřednictvím ročních rozpočtů nebo rozpočtovými opatřeními. Zásadním střednědobým plánovacím dokumentem a nástrojem strategického rozvoje je územní plán, který, pokud existuje, je dokonce i právně závazný. Důležitý je také střednědobý program rozvoje obce, který musí respektovat podmínky územního plánu. Ten po mnoha letech aktuálně nahrazuje v malých obcích dřívější programy obnovy venkova, které sice nebyly povinné, ale v mnoha obcích velice významně přispěly k jejich rozvoji. Lze si jen přát, aby programy rozvoje obce byly stejně úspěšné. Příkladem neúspěšné metody strategického plánování v obcích je naopak střednědobý výhledový rozpočet, který je sice povinný, ale je jen velmi málo malých obcí, kde k němu není přístup pouze formální, a kde je skutečně využíván ke strategickému rozvoji. Evropské dotační podmínky a potřeba meziobecní spolupráce vedly k zakládání mikroregionů. Mikroregiony vytváří své strategické rozvojové dokumenty, které bývají pro rozvoj zájmového území většinou velice významné.

Z důvodu zásadního významu plánování regionálního rozvoje stát tvorbu strategií a plánů podporuje. K jejich naplnění je zapotřebí vždy koncepční práce, která zahrnuje rozhodnutí o pořízení strategického plánu, případně jeho aktualizace, zpracování analýz, stanovení podmínek a cílů, popis způsobu dosažení cílů, realizace plánu a jeho vyhodnocení.

 

Josef Bartoněk