Zprávy redaktorů

23. Strategické plánování a řízení

Bartoněk Josef 10.11.2015 12:29:40

region, obec, strategie

  1. Strategické plánování a řízení

 

Jak jsme již uvedli, při  procesu zajišťujícím regionální rozvoj je velmi důležité využívání strategického plánování a řízení. Strategické plánování stanoví dlouhodobější cíle a způsob jejich naplňování. Jedná se o tvořivý postup, který na základě široké dohody dotčených subjektů systematicky řídí změny v daném území nebo společenském či ekonomickém celku se záměrem vytýčit společnou vizi pro lepší budoucnost. Strategické plánován patří k nejdůležitějším úkolům veřejné správy napříč všemi jejími úrovněmi, neboť je nezbytnou podmínkou rozvoje společnosti. Důležitost strategického plánování vzrostla s příležitostmi čerpat finance ze strukturálních fondů EU, protože je důležitou podmínkou a předpokladem pro úspěšné žádosti a efektivní vynakládání dotačních prostředků.

Samotný strategický plán se skládá z analýzy, syntézy a prognózy. Je tedy dokumentem, který popisuje a analyzuje výchoz podmínky a stanoví cíle a opatření, které zabezpečí vyřešení problémů nebo rozvoj daného prostředí. Strategický plán lze získat dvěma základními postupy. Odborným způsobem, kdy tvorbu plánu zabezpečí na objednávku expertní dodavatel nebo komunitní cestou, při níž je zásadní zapojení širokého okruhu dotčených aktérů.

Strategický plán může být krátkodobý s přibližným horizontem splnění 5 let. Taková strategie bývá poměrně podrobná a bývá koncipována k okamžitému nebo rychlému řešení konkrétních problémů nebo změně aktuálního problémového stavu. Většina strategických plánů je střednědobá. Střednědobé plány jsou sestavovány s výhledem na 5-10 let a zahrnují dlouhodobější cíle i spolu s krátkodobými. V této strategii je možné kombinovat dlouhodobé změny a procesy, které povedou ke zlepšení sociálně-ekonomických podmínek a současně krátké rychlé změny, které přinesou okamžitá zlepšení stavu sledovaného jevu. Dlouhodobé plány jsou připravovány s horizontem plnění nad 10 let, nezabývá se aktuálními ani dílčími tématy, ale předvídá budoucí stav, vývojové trendy, nové problémy a navrhuje jejich obecné řešení a možnosti dalšího rozvoje.

 

Josef Bartoněk