Zprávy redaktorů

22. Aktéři regionálního rozvoje

Bartoněk Josef 10.11.2015 12:27:22

region, rozvoj, obce, projekty

  1. Aktéři regionálního rozvoje

 

V procesu zajišťujícím regionální rozvoj je velmi důležité využívání strategického řízení, koordinace a vzájemná spolupráce jednotlivých aktérů rozvoje. V současnosti se u nás touto problematikou zabývá mnoho různých subjektů a jejich spolupráce má různorodé formy. Z těchto subjektů uvedeme dále jen ty nejdůležitější. Vzhledem k tomu, že pro regionální rozvoj jsou nejpodstatnější finanční zdroje z veřejných prostředků, je logické, že jeho stěžejní aktéři pocházejí z veřejné správy - státní  správy a samosprávy. Proto je pro účinnou realizaci regionálního rozvoje tak významná spolupráce právě státní správy, územní samosprávy a všech dalších aktérů.

Zákon č. 248/2000 Sb., o podpoře regionálního rozvoje stanoví, že ústředním orgánem v oblasti regionální politiky je Ministerstvo pro místní rozvoj a to má také za povinnost vypracovat Strategii regionálního rozvoje ČR.  Starost o regionální rozvoj je ale také úkolem pro ostatní rezorty, chybí však užší mezirezortní kooperace a pravidla pro ni.

Zatímco státní správě náleží spíše role strategická, řídící a koordinující, samosprávy, tedy kraje, města a obce, se převážně věnují samotné realizaci rozvojových projektů, opatření a aktivit.

Kraje uskutečňují velkou část rozvojových projektů ve svém správním území, koordinují  zájmy obcí a rozvoj svěřeného územního obvodu. Ke koordinaci rozvoje území využívají i územně analytické podklady, o kterých jsme hovořili v kapitolách o územním plánování.

Spolupráce krajů na rozvojových projektech není vyžadována ani není podmínkou přidělení zdrojů, a tak se vyskytuje jen v minimální míře. Výjimkou je přece jen užší spolupráce v rámci jednotlivých NUTS, do kterých se kraje byly nuceny sdružit kvůli čerpání evropských prostředků z regionálního operačního programu.
Základním stavebním kamenem regionálního rozvoje jsou obce, které realizují nejvíce projektů na podporu regionálního rozvoje a tvoří tak prostředí a podmínky pro život na vlastním území i v jeho okolí.  

Výraznými a důležitými účastníky procesu regionálního rozvoje jsou subjekty vzniklé na principu meziobecní  spolupráce, především mikroregiony a místní akční skupiny (MAS). Mikroregiony bývají sdružením územně blízkých obcí, MAS sdružují obce, podnikatelské subjekty, neziskové  a další organizace. Mikroregiony a MAS mají regionální rozvoj za své hlavní cíle a z jejich složení je také zřejmý jejich nadlokální, regionální rozměr,  záběr a působnost.

 

 

Josef Bartoněk