Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (19)

Nykodým Jiří 02.11.2015 07:05:05

Ochrana komunikací

Obec a pozemní komunikace (19)                                                                                      

/Ochrana komunikací/                                                                                                              

 

Ochranou dálnic, silnic a místních komunikací se podrobně zabývá § 35 zákona 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích. Vlastníci nemovitostí v sousedství dálnic, silnic a místních komunikací jsou povinni strpět, aby na pozemcích v jejich vlastnictví byla provedena nezbytná opatření k zabránění sesuvů půdy, padání kamení, lavin, stromů nebo jejich částí, popřípadě z důvodu, vznikne-li tento nebezpečný stav výstavbou nebo provozem na uvedených pozemních komunikacích. Obdobné ustanovení platí i v případech vzniklého nebezpečí způsobeného přírodními vlivy. Vznikne-li toto nebezpečí jako důsledek činnosti vlastníků nemovitostí sousedících s dálnicí, silnicí nebo místní komunikací, jsou tito povinni nezbytná opatření provést na svůj náklad. Rozhodování o rozsahu a způsobu provedení nezbytných opatření přísluší silničnímu správnímu úřadu. Ten může stanovit i osobu, která nezbytná opatření provede.

Právní předpis dále stanoví silničnímu správnímu úřadu povinnost zjišťovat zdroje ohrožování dálnic a zdroje rušení provozu na dálnicích,  silnicích a místních komunikacích. Zjistí-li silniční správní úřad jiný zdroj ohrožení než je uvedeno výše, nařídí vlastníku zdroje ohrožení odstranění tohoto stavu. Pokut tento neodstraní specifikovaný zdroj ohrožení, rozhodne příslušný silniční správní úřad o způsobu odstranění závadného stavu na náklady vlastníka zdroje ohrožení.

Vlastník nemovitosti v zastavěném území obce je dále povinen strpět v nezbytně nutných případech za jednorázovou úhradu umístění veřejného osvětlení, dopravního značení a dopravního zařízení na své nemovitosti. Rozhodování v tomto případě také náleží silničnímu správnímu úřadu, v případě umísťování dopravních značek postupuje příslušný správní úřad v souladu s § 77 zákona číslo 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích.

Jiří Nykodým