Zprávy redaktorů

Živnostenský zákon z pohledu obcí II.

Kříž Erich 31.10.2015 23:35:18

V minulém díle seriálu o živnostenském zákonu jsme se seznámili se základními instituty, které jsou spojeny s přenesením některých kompetencí na úseku živnostenského zákona a hlavně zákona o živnostenském úřadu. V tomto článku si pak přiblížíme obce z pohledu zejména povinností z živnostenského zákona.

Zákon (č. 570/1991 Sb.) explicitně pamatuje na ochranu soukromí podnikatelů, neboť mimo jiné stanovuje, že zaměstnanci obcí musí v souvislosti se skutečnostmi, o kterých se dozvěděli v souvislosti s výkonem své činnosti na úseku živnostenského podnikání zachovávat mlčenlivost s tím, že se nejedná o porušení mlčenlivosti, pokud daná osoba plní svoji povinnost za účelem boje proti legalizaci výnosů z trestné činnosti (§ 6 odst. 2 zákona č. 570/1991Sb.).

Fyzická nebo právnická osoba, která má zájem podnikat je povinna tuto skutečnost ohlásit živnostenskému úřadu, kterým je ve smyslu zákona o živnostenském úřadu obecní úřad obce s rozšířenou působností (§ 45 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.). Žádost má předepsané náležitosti a v případě, že je žádost neobsahuje, obecní úřad po marném uplynutí lhůty k nápravě rozhodne, že oprávnění nevzniklo. Mezi tyto náležitosti patří, jméno a příjmení, místo a předmět podnikání, identifikační číslo, pokud je přiděleno a provozovnu nebo provozovny (§ 45 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.).

Kromě toho fyzická osoba má za povinnost připojit výpis z evidence trestů pro sebe a dále i pro odpovědného zástupce, tyto výpisy nesmí být starší než 3 měsíce (§ 46 odst. 1 písm. a) a c) zákona č. 455/1991 Sb.), doklad prokazující právní titul k prostorám, ve kterých má docházet k podnikání (§ 46 odst. 1 písm. f) stejného zákona) a doklad o zaplacení správního poplatku (§ 46 odst. 1 písm. h).

Živnostenský úřad má pak povinnost zapsat ohlašovatele do 5 pracovních dní do živnostenského rejstříku a vydat nově registrovanému podnikateli výpis (§ 47 odst. 1 zákona č. 455/1991 Sb.).  V případě, že obecní úřad toto z nějakých důvodů nezvládá ve stanovené lhůtě (například z důvodu výpadku sítě), je povinen požádat krajský úřad o poskytnutí delší lhůty pro zápis do živnostenského rejstříku (§ 47 odst. 9 zákona č. 455/1991 Sb.).

Závěrem lze tedy konstatovat, že živnostenské úřady, které tvoří součást obecních úřadů obcí s rozšířenou působností plní důležitou úlohu v registraci podnikatelů a v této oblasti podléhají dohledu krajských úřadů.