Zprávy redaktorů

Obec a pozemní komunikace (18)

Nykodým Jiří 19.10.2015 13:06:50

Sjízdnost a schůdnost /zimní údržba/ - část 2.

Obec a pozemní komunikace (18)                                                                                      

/Sjízdnost a schůdnost /zimní údržba/ - část 2./                                                                                                               

 

Jak jsme se již seznámili v předchozím příspěvku, povětrnostními situacemi a jejich důsledky jsou povodně, záplavy, vichřice apod. Nejčastější příčinou v této oblasti jsou však situace a důsledky vzniklé v zimním období spadem sněhu nebo mrznoucího deště, vánice, námrazy, ledovka, oblevy .… Vlastníkům dálnic, silnic a místních komunikací vzniká povinnost vzniklé stavy a jejich důsledky zmírňovat nebo na ně předepsaným způsobem upozornit. Jak vidíme, nejedná se o to, aby byly pozemní komunikace v zimním období „stále černé“, ale o zajišťování sjízdnosti a schůdnosti tak, aby na nich byl možný bezpečný provoz, samozřejmě s přihlédnutím k danému ročnímu období a klimatickým podmínkám.

Pro účely zimní údržby bývá zpracováván tzv. „Plán zimní údržby“. Samotné obce rozhodují o tom, jestli bude takovýto dokument zpracován, resp. jeho zpracování není pro obce povinností.

Při jeho vytváření přihlédnou především k významu a velikosti obce a k dopravnímu významu jednotlivých komunikací. Samotné vytváření plánu zimné údržby se děje v souladu s prováděcím předpisem k zákonu o pozemních komunikacích, resp. s Vyhláškou 104/1997 Sb., a to konkrétně s § 41 a následujícími a dále s přílohami tohoto právního předpisu. Blíže si tedy rozvedeme zimní údržbu na místních komunikacích dle plánu zimní údržby. Tato se děje podle pořadí důležitosti jednotlivých místních komunikací a jak jsme již uvedli, zmírňují se při ní závady ve sjízdnosti a schůdnosti vzniklé povětrnostními vlivy a podmínkami v zimním období. Plán zimní údržby zpracovává vlastník komunikací nebo jejich správce a slouží jako podklad k samotnému provádění zimní údržby v obvyklých zimních situacích.

Náležitosti plánu zimní údržby jsou následující. Předně se tento zpracovává na zimní období, tj. od 1.listopadu do 31. března následujícího roku. Pokud vznikne zimní povětrnostní situace mimo uvedené období, zmírňují se následky ve sjízdnosti bez zbytečných odkladů, přiměřeně ke vzniklé situaci. V plánu zimní údržby jsou předně uvedena potřebná opatření před zahájením zimní údržby a přehled užitých technologií ke zmírňování následků zimních situací. Pořadí důležitosti pro místní komunikace je uvedeno v § 42 odst. 2 Vyhlášky 104/1997 Sb.. Lhůty pro zmírňování následků ve sjízdnosti místních komunikací jsou stanoveny v § 46 výše uvedené vyhlášky s tím, že v I. pořadí důležitosti je uvedena lhůta do 4 hodin, ve II. pořadí do 12 hodin a ve III. pořadí po ošetření místních komunikací I. a II. třídy, nejpozději do 48 hod. Úseky místních komunikací a chodníků kde se nezajišťuje sjízdnost nebo schůdnost odstraňováním sněhu nebo náledí je povinen jejich vlastník, tedy v tomto případě obec, tyto náležitě označit v souladu s příslušným právním předpisem. Samotné vymezení takovýchto úseků místních komunikací a chodníků stanoví obec ve svém nařízení.

Jiří Nykodým