Zprávy redaktorů

16. Zvláštní užívání staveb

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:44:23

Předčasné užívání staveb a zkušební provoz, změna v užívání stavby

  1. Předčasné užívání stavby

Stavebník může požádat stavební úřad o povolení k předčasnému užívání stavby. Stavební úřad může na tuto žádost vydat časově omezené povolení k předčasnému užívání stavby před jejím úplným dokončením, pokud to nemá podstatný vliv na uživatelnost stavby a neohrozí to bezpečnost a zdraví osob nebo zvířat anebo životní prostředí. U obcí jako stavebníků jsou stavby v drtivé většině prováděny dodavatelským způsobem. V takovém případě musí být k žádosti o povolení k předčasnému užívání stavby přiložena i dohoda s dodavatelem stavby obsahující jeho souhlas s předčasným užíváním, případně podmínky, za kterých tento režim může být povolen. Dále musí být stavebníkem k žádosti přiložena i stanoviska dotčených orgánů.  Po dokončení stavby se při oznámení trvalého užívání nebo žádosti o kolaudační souhlas postupuje obdobně jako u běžného režimu staveb.

  1. Zkušební provoz

Zkušebním provozem stavby se ověřuje funkčnost a vlastnosti provedené stavby podle projektové dokumentace. Zkušební provoz může být povolen na základě žádosti stavebníka, nařízen rozhodnutím stavebního úřadu nebo nařízen na žádost dotčeného orgánu. S povolením zkušebního provozu po žádosti stavebníka musí souhlasit dotčený orgán. Dobu zkušebního provozu je možno prodloužit.

Pokud je provedení zkušebního provozu nařízeno, povolení k užívání stavby je možno vydat jen po skončení zkušebního provozu. Vyhodnocení výsledků zkušebního provozu stavebník připojí k žádosti o vydání kolaudačního souhlasu.

  1. Změna v užívání stavby

Stavbu lze užívat jedině k účelu vymezenému v kolaudačním dokumentu nebo v dokladu o povolení stavby (podle formy, kterou byla stavba povolena či uvedena v užívání).

Pokud chce vlastník stavby užívat stavbu k jinému účelu, může tak učinit pouze na základě písemného souhlasu nebo nečinnosti stavebního úřadu. Stavební úřad posoudí žádost o změnu užívání a do 30 dnů změnu odsouhlasí, zakáže nebo písemně vyrozumí osobu, která ji oznámila, že změna podléhá rozhodnutí a zároveň určí podklady nezbytné pro řízení. Pokud se stavební úřad do 30 dnů ode dne oznámení nevyjádří, má se za to, že se změnou v užívání stavby souhlasí.

Josef Bartoněk