Zprávy redaktorů

14 Změna stavby před jejím dokončením

Bartoněk Josef 01.10.2015 12:39:23

Změna povolené stavby

Změna stavby před jejím dokončením

V praxi se běžně se stává, že po nabytí právní moci povolení stavby stavebník zjistí, že musí nebo by bylo výhodnější provést stavbu s dodatečnými úpravami, které stavební povolení nezahrnuje, nebo s ním nejsou v souladu. Takové úpravy stavebního díla nelze provést svévolně, protože zákon výslovně po stavebníkovi žádá, aby provedl stavbu v souladu s povolením stavby, ať již bylo vydáno jakoukoliv formou.

Stavební úřad může na žádost stavebníka povolit změnu stavby před jejím dokončením, tedy v průběhu výstavby nebo i před započetím prací, ale pouze v případě, že tato změna není v rozporu s výsledky územního řízení.

V žádosti o povolení změny stavby před jejím dokončením musí být popsány požadované úpravy. Jedná-li se o změny prvků nebo konstrukcí uvedených v projektové dokumentaci, přiloží se i projekt změn stavby nebo je možno požadované změny doložit vyznačené projektantem v původní projektové dokumentaci.  Pokud je na stavbu vydané stavební povolení, vztahují se na povolení změn přiměřené postupy stavebního řízení včetně projednání s dotčenými orgány a účastníky stavebního řízení. K provedení změny stavby lze využít i institutu veřejnoprávní smlouvy.

Změnu stavby, která byla ohlášena nebo je prováděna na základně územního rozhodnutí nebo územního souhlasu, je možné provést na základě ohlášení.

Jednoduchá změna stavby, která se nedotýká práv ostatních účastníků stavebního řízení, může být stavebním úřadem schválena i přímo při kontrolní prohlídce na místě stavby tím způsobem, že se rozhodnutí o změně stavebníkovi oznámí zápisem do stavebního deníku nebo se vyhotoví jednoduchý záznam o stavbě. Rozhodnutí potom stavební úřad následně bez zbytečného odkladu zaznamená do spisu a v případě potřeby vyznačí změnu též v původní ověřené projektové dokumentaci. Může tak učinit jen v tom případě, že se změna nedotýká podmínek územního rozhodnutí, veřejných zájmů chráněných zvláštními právními předpisy nebo v případě, kdy příslušný dotčený orgán vydal se změnou stavby písemný souhlas.

 

Josef Bartoněk